Podíl ve společnosti. sítě:


Metody a prostředky měření elektrických veličin. Přednášky

Tento tutoriál poskytuje přehled základních principů konstrukce zařízení určených k měření elektrických veličin. Příručka je určena studentům, kteří studují měření, informační technologie, automatizaci a mikroelektroniku, a také může sloužit jako referenční nástroj pro profesionály, kteří vyvíjejí měřicí systémy. Autor: V.N. Sedalischev

 1. Metody a prostředky měření elektrických veličin. Úvod

 2. Obecné charakteristiky metod a měřicích přístrojů

 3. Měření fází konverze

 4. Typy měření

 5. Metody měření

 6. Klasifikace měřidel

 7. Obecné charakteristiky metod a prostředků elektrických měření

 8. Hlavní charakteristiky měřicích přístrojů

 9. Klasifikace elektrických spotřebičů

 10. Analogové elektrické měřicí přístroje

 11. Zařízení a princip činnosti analogových elektromechanických měřicích přístrojů

 12. Obecná charakteristika elektromechanických měřicích zařízení

 13. Zařízení magnetoelektrického systému

 14. Zařízení elektromagnetického systému

 15. Elektrodynamická zařízení

 16. Elektrostatické přístroje

 17. Indukční měřicí přístroje

 18. Symboly použité v měřítku elektromechanického systému

 19. Elektromechanické přístroje s měniči

 20. Shunty, přídavné odpory

 21. Měřící mechanismy s usměrňovači a termočlánky

 22. Měřící transformátory proudu a napětí

 23. Měřící zesilovače

 24. Analogové elektronické měřicí přístroje

 25. Klasifikace elektronických měřicích přístrojů

 26. Elektronické voltmetry

 27. Generátory elektrických signálů

 28. Přístroje pro studium parametrů elektrických signálů

 29. Hlavní charakteristiky elektronických osciloskopů

 30. Zařízení a princip činnosti elektronického osciloskopu

 31. Metody měření parametrů elektrického obvodu

 32. Měření proudu a napětí metodou přímého odhadu

 33. Měření proudu a napětí pomocí metody porovnání s měřením

 34. Měření střídavého proudu a napětí

 35. Měření mostů a kompenzátorů

 36. Kompenzátory

 37. Měření elektrické energie a energie

 38. Digitální měřicí přístroje

 39. Převodníky analogově-digitální

 40. Zařízení a princip činnosti digitálních měřicích přístrojů

 41. Odrůdy digitálních měřidel

 42. Měření parametrů vysokonapěťového zařízení - Impulzní lokátor poškození kabelu

 43. Digitální osciloskopy

 44. Zařízení a princip činnosti elektronických wattmetrů a měřičů energie

 45. Měření ukazatelů kvality elektrické energie a AMR

 46. Záznamníky - přístroje pro zobrazení výsledků měření teploty

 47. Metody měření frekvence signálu

 48. Použití metody nabíjení kondenzátoru pro měření frekvence opakování signálu

 49. Metoda měření rezonanční frekvence

 50. Použití srovnávacích metod k měření frekvence

 51. Zařízení a princip fungování měřiče kmitočtu elektronů

 52. Princip fungování digitálního zařízení pro měření doby následujícího signálu

 53. Měření fázového posuvu signálů

 54. Digitální měření jitteru

 55. Měření parametrů prvků elektrického obvodu

 56. Princip fungování elektromechanických ohmmetrů

 57. Zařízení a princip činnosti elektronických ohmmetrů

 58. Implementace metody diskrétního započítávání v ohmmetrech

 59. Implementace metody vyvažování transformace při měření parametrů elektrického obvodu

 60. Rezonanční metoda měření parametrů obvodových prvků

 61. Metody měření kapacity a indukčnosti

 62. Magnetické metody měření

 63. Měření magnetického toku

 64. Měření magnetické indukce a síly magnetického pole

 65. Metody spektrální analýzy signálů

 66. Analyzátory spektrálního filtru

 67. Diskrétní spektrální analyzátory Fourierovy transformace

 68. Měření parametrů spektra modulovaných signálů

 69. Měření nelineárního zkreslení

 70. Měření úrovní přenosu signálu a stupně útlumu

 71. Automatizace měření

 72. Měření informačních systémů (IMS)

 73. Hlavní součásti IIS

 74. Matematické modely a algoritmy pro měření IIS

 75. Charakteristické IIS

 76. Typy IIS

 77. Telemetrické systémy

 78. Telemetrie vyhledávač

 79. Automatický řídicí systém

 80. Technické systémy diagnostiky

 81. Systémy rozpoznávání vzorků

 82. Statistické měřící systémy

 83. Inteligentní měřící systémy informací (IIIS)

 84. Počítačové měřící systémy (KIS)

 85. Principy budování inteligentních a virtuálních měřících přístrojů

 86. Rozhraní IIS

 87. Principy konstrukce bezdrátových systémů pro shromažďování primárních informací o měření

 88. Metrologická podpora IIS

 89. Příprava a měření

 90. Organizace měření

 91. Optimalizace optimalizace dotazy měření

 92. Regresní analýza a plánování experimentů

 93. Plánování experimentu při hledání optimálních podmínek

 94. Metody a prostředky měření elektrických veličin. Literatura

2018 @ edudoc.site EduDoc Polska