Podíl ve společnosti. sítě:


Fyzika Fyzikální lekce

Tato část se zabývá výukou fyziky.

Tato kategorie obsahuje přednášky na téma fyzika jako věda.

 1. Stanovení koeficientu povrchového napětí pomocí horizontální kapiláry

 2. Stanovení koeficientu povrchového napětí pro zvedání kapaliny v kapalině

 3. Stanovení koeficientu povrchového napětí kapaliny podle způsobu otevření kroužku

 4. Studium závislosti koeficientu povrchového napětí na teplotě metodou maximálního tlaku v bublině

 5. Stanovení koeficientu vnitřního tření metodou Stokes

 6. Stanovení závislosti viskozity kapaliny na teplotě pomocí kapilárního viskozimetru

 7. Stanovení viskozity jako funkce teploty s viskozimetrem Ostwald

 8. Stanovení střední volné dráhy a účinného průměru molekul plynu pomocí koeficientu vnitřního tření

 9. Stanovení molekulové hmotnosti snadno odpařovací kapaliny

 10. Stanovení tepla odpařování lehce těkavé kapaliny z teplotní závislosti tlaku nasycených par

 11. Studium zákonů Brownova pohybu a určení velikosti suspendovaných částic

 12. Maxwellovo dvourozměrné rozdělení

 13. Některé prvky vakuové technologie

 14. Nízký tlak

 15. Měření manometru s nízkým tlakem Mac-Leod

 16. Tlakoměr Thermopair - vakuový měřič

 17. Stanovení závislosti rychlosti čerpání vakuového systému na tlaku

 18. Studium závislosti tepelné vodivosti plynu na tlaku

 19. Měření difúzního koeficientu par snadno opouštějící kapaliny ve vzduchu

 20. Konstrukce stavového diagramu systému cín-olovo tepelnou metodou a stanovení eutektického bodu

 21. Stanovení specifické tepelné kapacity pevných látek metodou adiabatického kalorimetru

 22. Stanovení tepelné kapacity kovů metodou chlazení

 23. Stanovení koeficientu tepelné vodivosti kovů

 24. Určení Poissonova poměru metodou Clement a Desormes

 25. Určení poměru Poissona od závislosti rychlosti zvuku v plynu na teplotě metodou stojatých vln

 26. Stanovení napětí pod tlakem

 27. Deformace pod napětím a Hookeovým zákonem

 28. Určení posunutí pro deformaci v tahu-komprese

 29. Stresový stav při stlačení napětí a zákon tangenciálního párování

 30. Přípustné namáhání, bezpečnostní faktory a výpočty pevnosti v tahu

2018 @ edudoc.site EduDoc Polska