Авиадвигателестроения Административное право Административное право Беларусии Алгебра Архитектура Безопасность жизнедеятельности Введение v профессию "психолог" Введение v экономику культуры Высшая математика Геология Геоморфология Гидрология AraabMuzik гидрометрии Гидросистемы AraabMuzik гидромашины Nejlepší Украины Культурология Культурология Логика Маркетинг Машиностроение Медицинская психология Менеджмент Металлы AraabMuzik сварка Методы AraabMuzik средства измерений электрических величин Мировая экономика Начертательная геометрия Основы экономической V vyberte ории Охрана труда Пожарная тактика Процессы AraabMuzik структуры мышления Профессиональная психология Психология Психология менеджмента Современные фундаментальные AraabMuzik прикладные исследования v приборостроении Социальная психология Социально-философская проблематика Социология Статистика Теоретические основы информатики Теория автоматического регулирования Теория вероятности Транспортное право Туроператор Уголовное право Уголовный процесс Управление современным производством Физика Физические явления Философия Холодильные установк AraabMuzik Экология Экономика Nejlepší экономики Основы экономики Экономика предприятия Экономическая Nejlepší Экономическая теория Экономический analyysi Развитие экономики ЕС Чрезвычайные ситуации Terra užší NOMS Sun Фейсбук LiveJournal Instagram

ТЕМА 8. БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК ВУУРРВЛІННІ ВАРТІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА.
Дослідження діяльності 125 компаній, які впровадили концепцію вартісно-орієнтованого управління, свідчать про її ефективність, що відображається в рівні їх вартості, позитивному прирості показника економічної доданої вартості та спреді прибутковості (середнє значення даного показника для компаній, які підлягали дослідженню, - 13%) .

Виникнення та генезис концепції вартісно-орієнтованого управління досліджено з метою встановлення тенденцій зміни підходів до управління підприємством під впливом інституційних змін.

Сукупність зовнішніх та внутрішніх факторів впливу на зміну підходу до управління, орієнтованого на максимізацію вартості підприємства представлено на рис. 1

Máte některou z následujících možností: недоліки системи бухгалтерського обліку: проблеми
воцінці облікових об'єктів, неможливість прибутку в повному обсязі відобразити
рівень доданої вартості підприємства для різних груп заінтересованих осіб; нездатність надавати інформацію про нематеріальну складову вартості та рівень ризикованості діяльності підприємства.

Задля досягнення пріоритетних цілей функціонування підприємство як інститут-суб'єкт трансформує систему управління економічною поведінкою в контексті стійкого розвитку як прояву впливу інститутів-факторів (зумовлюються впливом навколишнього природного, соціального та економічного середовищ) та інтересів, що задовольняються. Це С "базисом для удосконалення методології бухгалтерського обліку.

Розгляд позицій вчених щодо трактування сутності вартості підприємства як базової категорії вартісно-орієнтованого управління дозволив виділити чотири підходи:
1) сукупна вартість його майна; 2) сума вартості власного капіталу та боргу підприємства; 3) виходячи із корисності підприємства для різних груп заінтересованих осіб; 4) ототожнення з вартістю акцій підприємства.

Запропоновано авторський підхід, який полягає у розгляді вартості підприємства як інтегрованого показника, який відображає грошове вираження цінності підприємства як сукупності матеріальної (фізичного та фінансового капіталу) та нематеріальної складових (людського, соціального, організаційного та зовнішнього капіталу) для суб'єкта оцінки. (рис. 2)). Více informací o službě a službách v oblasti obchodu a služeb v oblasti obchodu a služeb v oblasti obchodu a služeb v oblasti obchodu a služeb v oblasti obchodu a služeb v oblasti obchodu a služeb. Специфіка доданої вартості проявляється через групову персоніфіковану

Рис. 1. Передумови виникнення та генезису концепції управління,
орієнтованого на максимізацію вартості підприємства

Рис. 2. Складові вартості підприємства

На основі аналізу основних підходів до здійснення вартісно-орієнтованого управління визначено етапність його реалізації (рис. 3) та з'ясовано значення бухгалтерського обліку на кожному з них (табл. 1), що покладено в основу його удосконалення на рівні методології.


border=0


Musíte mít přerušené heslo, protože vaše výchozí nabídka bude přidána do vaší preferované nabídky. При цьому за доцільне вважаємо представлення груп бізнес-процесів в розрізі проекцій системи збалансованих показників, застосувавши модифікований підхід до її представлення в розрізі економічної, соціальної та екологічної діяльностей підприємства, що зумовлює необхідність введення до системи збалансованих показників таких блоків "Екологічні процеси", " Соціальні процеси ". Це спричинено тим, що систему збалансованих показників слід розглядати як інструмент управління ключовими показниками діяльності, що показують зростання складових вартості підприємства у взаємозв'язку з ідентифікованими групами бізнес-процесів. Економічна діяльність пронизуч всі проекції даної системи.

Формування вартості підприємства передбачає врахування: 1) попередньої оцінки вартості, формування вартості в розрізі складових, наступної оцінки вартості (етапи формування вартості підприємства); 2) бізнес-процесів в розрізі максимізації складових вартості; 3) операційної, фінансової та інвестиційної діяльностей як сукупність бізнес-процесів нижчого рівня; 4) проекції внутрішніх бізнес-процесів в розрізі блоків: фінанси, клієнти, внутрішньогосподарські процеси, навчання та перспективи зростання, екологічні процеси, соціальні процеси. Виділення бізнес-процесів кожного етапу формування вартості як сукупності господарських операцій передбачає деталізацію на рівні проекцій системи збалансованих показників. Це зумовлено необхідністю ідентифікації ключових показників ефективності управлінських дій щодо максимізації складових вартості як фінансового (параметричних), так і нефінасового (непараметричних) характеру; 5) інтегрованих бізнес-процесів в розрізі екологічної, соціальної, економічної діяльностей.Другий підетап передбачає виділення бізнес-процесів кожного етапу формування вартості як сукупності господарських операцій. Етапи формування вартості та бізнес-процеси в розрізі них наведено на рис. 4

У загальному вигляді господарську діяльність підприємства, в ході якої генерується його вартість, можна представити як сукупність фінансово-постачальницьких, соціальних, екологічних процесів та безпосередньо процесу формування вартості, що включають відповідні суббізнес-процеси.

Базовими є процеси фінансово-постачальницького характеру, в ході яких відбувається формування фінансового та фізичного капіталу, а також забезпечення процесу діяльності необхідними матеріальними, трудовими, інформаційними та іншими видами економічних ресурсів, що приймають форму відповідної складової вартості підприємства.

Соціальні процеси, пов'язані з діяльністю суб'єкта господарювання як кооперації людей, які виступають джерелом трудових ресурсів для першого, та соціума як цілісної соціальної системи, що включає дві попередні інституції, та спрямовані на усунення негативних тенденції, які зумовлені антагоністичною спрямованістю очікувань індивідуумів . При цьому, вважаємо, що діяльність підприємства в даному напрямі дозволить досягти приросту вартості через забезпечення відтворення відповідних її складових, які є невіддільними від діяльності даної спрямованості.

Екологічні процеси є формою взаємодії підприємства з навколишнім середовищем, що породжують антропогенне збурення. Це, в свою чергу, зумовлює необхідність спрямування діяльності підприємства задля пошуку оптимуму між збуренням (неякісним споживанням природних ресурсів) та корисністю продукції (робіт, послуг), що є об'єктом діяльності (виробництва) підприємства.

Це дозволило сформувати бухгалтерську звітність із розширеною системою аналітичних показників, що відповідає запитам основних груп заінтересованих осіб.

Аналіз нефінансових звітів частині розкриття інфорірірта фактори вартості за 2011 р. десяти підприємств, що займають перші позиції за індексом прозорості для груп заінтересованих осіб (максимальне значення індексу прозорості 0,73 až 0,405) та є провідними в сегменті діяльності, дає підстави констатувати низький рівень представлення інформації про фактори вартості негативного впливу (знаходить відображення у 10% підприємств) в противагу факторам позитивного впливу (100% підприємств, звітність яких була об'єктом дослідження). Фактори вартості, що зумовлені галузевою специфікою, розкривають 30% підприємств.

Підвищення достовірності звітних показників і значимості процесу звітування для зовнішніх відносно підприємства суб'єктів запиту досягнуто через ідентифікацію факторів вартості за спрямованістю дії, терміном дії, відношенням до підприємства та можливістю грошового вираження (табл. 5).

Таблиця 5. Класифікація факторів формування вартості підприємства

Класифіка-ційна ознака Види факторів Характер впливу
Відношення до підприємства Макрофактори: Фактори зовнішнього середовища підприємства
- фактори макроекономічного середовища ,Актори, які впливають на вартість підприємства на рівні країни
- галузеві фактори Фактори галузевого рівня, які мають вптивный підприємства
Мікрофактори Фактори внутрішнього середовища підприємства
Спрямова-ність дії Фактори позитивного впливу ,Актори, які спрјють приросту вартості
Фактори негативного впливу ,Актори, які знижують вартість підприємства
Термін дії Постійні Фактори, дія яких простежується протягом тривалого часу
Počet hvězdiček ,Актори, які одноразово впливають на вторник підприємства або їх дія є нетривалою
Можливість грошового вираження .Інансові ,Актори, можуть бути параметризовані та вартісно оцінені
Нефінансові ,Актори, що не можуть пустаметризовані

Кожен з факторів вартості розкривається через систему показників, склад яких визначено в розрізі кожної складової вартості підприємства.

Одержані результати покладені воснову системної модернізації обліково-аналітичного забезпечення вартісно-орієнтованого управління.

План семінарського заняття

8.1. Особливості вартісно-орієнтованого підходу до управління.

8.2. Підходи та методи оцінки вартості підприємства.

8.3. Міжнародні моделі звітності про вартість підприємства.

Термінологічний словник основних понять

Активи - ресурси, контрольовані підприємством в результаті минулих подій, використання яких, як очікується, приведе до отримання економічних вигод у майбутньому.

Матеріальні активи - власність юридичних чи фізичних осіб, що має речовинну форму and грошову вартість

Навчальні завдання

8.1авдання 8.1

Для будь-якого підприємства, яке студент обирає самостійно, розробити стратегічні цілі за чотирма перспективами збалансованої системи показників. Виробку стратегічних цілей здійснити за допомогою мозкового штурму. Для вирішення даного завдання необхідно здійснити такі етапи: сформулювати за кожною перспективою всі можливі стратегічні цілі; критичне обговорення цілей для відворжливіших в збалансовану систему показників; формулювання три списку цілей: цілі, які повинні увійти у збалансовану систему показників; цілі, які не будуть включені до збалансованої системи показників; цілі, які виступають як стратегічні заходи підприємства, а не як стратегічні цілі. Слід пам'ятати, що оптимальна кількість цілей у збалансованій системі показників близько 20; проведення документування стратегічних цілей, результати документування представляються у вигляді таблиці:

.Іль Перспектива Визначення цілі Обґрунтування цілі Учасники Координатор
Створити унікальне ринкове позиціонування Клієнти Досягнення цілі передбачає формування унікальних відмінностей компанії від конкурентів Чітке позиціонування є ключем до вирішення цілого ряду проблем компанії і має забезпечити збільшення числа цільових клієнтів, підвищення вартості послуг компанії, зростання прибутку Менеджери проектів Менеджер з маркетингу

Тести для самоперевірки знань

1. Система збалансованих показників має наступні проекції:

а) фінанси, ринки.

б) фінанси, клієнти, внутрішньогосподарські процеси, навчання та перспективи зростання;

в) клієнти, внутрішньогосподарські процеси;

г) внутрішного процеси, навчання та перспективи зростання

2. Система збалансованих показників орієнтована на управління:

а) фінансовими та не фінансовими показниками;

б) виключно монетарними показниками

в) виключно фінансовими показниками

г) правильної відповіді не запропоновано

3. Система збалансованих показників не має сталої кількості проекції:

а) так

б) ні, має

Програмні питання для самостійного вивчення теми

1. Порядок управління вартістю підприємства

2. Яка інформації необхідна для управління вартістю підприємства?

; Дата добавления : 2017-12-14 ; ; просмотров: 842 ; Опубликованный материал нарушает авторские права? | | Защита персональных данных | ЗАКАЗАТЬ РАБОТУ


Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском:

Лучшие изречения: При сдаче лабораторной работы, студент делает вид, что все знает; преподаватель делает вид, что верит ему. 8359 - | 6652 - или читать все ...

2019 @ edudoc.site

Генерация страницы за: 0.004 сек.