Vedení účetnictví v systému účtů

Téma 11. Propojení řízení a finančního účetnictví

Plán

Rozdíly mezi manažerským a finančním účetnictvím

Vedení účetnictví v systému účtů

Rozdíly v manažerském a finančním účetnictví

Vedení účetnictví se výrazně liší od tradičního účetního účetnictví, zaměřeného na sestavení účetní závěrky. Zvažte tyto rozdíly pomocí srovnávací tabulky :

Tabulka 1

Rozdíly mezi manažerským a finančním účetnictvím

Znamení Vedení účetnictví Finanční účetnictví
Základní uživatelé Manažeři Externí uživatelé
Omezení Porovnání nákladů a přínosů Společně uznávané zásady (normy)
Aplikace Ovlivňuje akce manažerů Umožňuje vyhodnotit ekonomickou situaci podniku
Časování v čase Pohled do budoucnosti Podívej se kolem
Frekvence podávání zpráv Flexibilní Méně flexibilní
Zprávy Podrobně Zobecněno
Otevřenost dat Obchodní tajemství Široký přístup

Prvním rozdílem jsou spotřebitelé informací. Účetní závěrka je primárně určena externím spotřebitelům (bankám, akcionářům apod.), I když je využívají vedení podniku.

Řízení podniku však vyžaduje podrobnější informace, které zohledňují technologii a organizaci tohoto konkrétního podniku. Účetnictví informačního managementu je tedy vytvářeno a předkládáno přesně v souladu s potřebami řízení konkrétního podniku.

Za druhé, na rozdíl od finančního účetnictví, které je prováděno v souladu s některými oficiálními předpisy (pokyny, standardy atd.) Zavedenými státními orgány nebo profesními organizacemi, není vedení účetnictví omezeno na výběr metod a pravidel.

Je vyvíjen samotným podnikem, s přihlédnutím k různým parametrům, s ohledem na kvalitu faktorů při přípravě možností manažerských rozhodnutí. Rozlišuje ji také od finančního účetnictví, kde se všechny operace odrážejí v rámci a ve vykazování v rámci jednoho měnového opatření.

Účetní závěrka odráží finanční situaci a výkonnost podniku za rok nebo čtvrtletí. Takové hlášení neumožňuje zhodnotit a analyzovat činnosti jednotlivých útvarů a okamžitě ovlivnit odchylky od plánovaných parametrů.

V systému manažerského účetnictví se proto připravují a předávají manažerům informace o aktivitách jednotlivých segmentů (divizí, trhů atd.) V kratších časových intervalech (den, týden, měsíc), nebo rozsah potřeby rozhodování.


border=0


Důležitým rysem, který odlišuje finanční a manažerské účetnictví, je zaměření. Pokud finanční účetnictví popisuje operace, které již proběhly, je hlavním úkolem manažerského účetnictví předvídat dopady budoucích operací.

V účetnictví managementu jsou samozřejmě využívány historické informace, ale především pro předpovědi.

Vedení účetnictví v systému účtů

Důležitou otázkou při řízení účetnictví je volba zobrazení účetních informací, zejména principů sestavování účetního plánu. Mezinárodní praxe vytvořila dvě hlavní možnosti propojení mezi vedením a finančním účetnictvím. Toto sdělení se provádí prostřednictvím kontrolních účtů, které zahrnují účty nákladů a výnosů finančního účetnictví (účty 9 a 7 národního účetního plánu). Ve světové praxi se používají dva hlavní systémy pro sestavení účetního účtu:

- Autonomní (obousměrný) systém, tj. Použití dvou nezávislých systémů účetnictví managementu a finančního účetnictví, které vzájemně neodpovídají. Spojení mezi nimi je prováděno pomocí párovaných řídicích účtů zvaných zrcadlo, resp. Finanční výsledek je stanoven jak ve finančním účetnictví, tak i ve vedení společnosti, a v neposlední řadě je finanční účetnictví zaměřeno na stanovení finančního výsledku pro daňové účely a v samostatném účetnictví pro správu by měl být zveřejněn hospodářsky odůvodněný výsledek (z pozice firmy). Organizace manažerského účetnictví je založena na použití metod pro stanovení plných nákladů, ale používají se jiné metody: jednoduché a pokročilé "directcosting", standardní metoda, "standard - bosting". Tento přístup je typický pro velké průmyslové podniky v tzv. Anglosaských zemích - Spojených státech, Velké Británii, Austrálii a Kanadě. Vyznačují se nedostatkem přísné účetní regulace ze strany státu a v důsledku toho neexistencí jediného národního plánu účtů. Účetnictví v těchto zemích je samoregulačním systémem, protože jeho pravidla, principy a koncepty jsou rozvíjeny a přijímány profesními organizacemi účetních zásad. Systémy účtů podniků těchto zemí jsou vybírány nezávisle na základě rozsahu a povahy jejich činností;- integrovaný (monistický) systém, ve kterém účty finančního a manažerského účetnictví existují v rámci jednotného systému účtů a vzájemně si odpovídají. Pro podniky na Ukrajině, kde existuje pevný systém státní regulace účetnictví a výkaznictví, je účelné využít zkušeností evropských zemí s významnou regulací ekonomiky, zejména Francie a Německa, která je charakterizována integrovaným přístupem k sestavování účetního plánu. V rámci tohoto přístupu odpovídají účty finančního a manažerského účetnictví v rámci jediného systému a jejich vztah je prostřednictvím kontrolních účtů, které přímo odpovídají účtům manažerského účetnictví.

V procesu historického vývoje byly vytvořeny 3 hlavní varianty výstavby účetního systému:

- obecné - používané v obchodních podnicích, odvětvích služeb a malých průmyslových podnicích vyrábějících homogenní výrobky. Tento systém je založen na periodickém účtování zásob, podle kterého se v průběhu účetního období eviduje inventarizace na zvláštních účtech a na konci účetního období provádí inventarizaci;

- Integrovaný - poskytuje nákladové účetnictví pro jednotlivé objekty účetnictví a řízení nákladů. V integrovaném účetním systému se používají speciální syntetické účty účetnictví manažerských nákladů: výroba, režijní náklady výroby, administrativní náklady, náklady na prodej, ostatní provozní náklady atd., Ke kterým jsou příslušné analytické účty otevřeny v souladu s přijatým schématem podrobného popisu informací.

- prokládaný - zahrnuje oddělené účetnictví finančních a manažerských účtů, mezi nimiž je dosaženo prostřednictvím zvláštních kontrolních účtů.

V obecném systému jsou podnikové náklady účtovány prvky, jejichž počet a složení určuje podnik. Tržby jsou účtovány podle druhů: z prodeje výrobků (zboží), investic do cenných papírů atd. ke konci účetního období jsou všechny účty nákladů a výnosů uzavřeny z důvodu snížení jejich zůstatku na účtu "Zisk a ztráta", podle kterého je stanoven finanční výsledek podniku. V průmyslových podnicích, spolu s nákladovým účetnictvím pro prvky použité konsolidovaný výrobní účet, který určuje cenu pořízení produktů. Na vrub tohoto účtu se na konci účetního období zůstatky nedokončené výroby odepisují na začátku účetního období a všechny prvky výrobních nákladů vykazovaného období. Z úvěru na tento účet se zůstatky nedokončené výroby odepisují na konci období určeného zásobami. V důsledku toho zůstatek Konsolidovaného výrobního účtu bude odrážet výrobní náklady hotového výrobku a bude odepsán do konsolidovaného zisku na účtu. Na ťarchu Konsolidovaného výkazu zisku a ztráty je odepsán zůstatek hotových výrobků na začátku období a debetní zůstatek nevýrobních účtů. Konsolidovaný ziskový účet představuje příjem za účetní období a zůstatek hotových výrobků na konci období. Zůstatek na účtu konsolidovaného zisku odráží výnosy za účetní období a zůstatek hotových výrobků na konci období. Zůstatek na účtu konsolidovaného zisku odráží finanční výsledek účetního období.

Většina průmyslových podniků v USA, Velké Británii, Kanadě a dalších zemích anglosaské skupiny používá integrovaný účetní systém, který zajišťuje kalkulaci jednotlivých typů výrobků a řídí náklady na jeho výrobu. Toho je dosaženo "úpravou" záznamů o výrobním účtu do všeobecného systému účtů, což v důsledku toho odpovídá účtům finančního účetnictví. Integrovaný účetní systém založený na průběžném účtování zásob surovin, hotových výrobků a nedokončené výroby se odráží v účtech příslušných zásob. Funkčním prvkem je oddělení účetnictví pro nákladové účetnictví s integrovaným účetním systémem. K tomu se používají účty, které jsou totožné s 23 "Produkcí", 91 "Obecné výrobní náklady", 92 "Administrativní náklady", 93 "Náklady na prodej". První dva z těchto účtů ukazují náklady spojené s výrobou výrobků. Přímé výrobní náklady se promítnou přímo do účtu 23 „Výroba“ a nepřímé toky se na účtu 91 kumulují a ke konci účetního období se odpisují na účet 23 a rozdělují mezi předměty výpočtu. Náklady na podílové jednotky, které se zabývají neproduktivními činnostmi (management, prodej, výzkum), nejsou zahrnuty do výrobních nákladů a odepisovány na účet finančních výsledků v účetním období, ve kterém vznikly.

Smíšený účetní systém zahrnuje oddělené účtování finančních a výrobních záznamů, které neodpovídají. V systému účetnictví výrobního účetnictví se provádí inventura, výpočet výrobních nákladů a finanční výsledek hlavních činností podniku. V systému finančních účtů jsou účty evidovány u dlužníků a věřitelů a rovněž určuje celkový finanční výsledek podniku. Propojení finančního a výrobního účetnictví se provádí pomocí speciálních kontrolních účtů. Ve finančním účetnictví se používá účet managementu a na manažerském účtu účetnictví. Tyto účty mají opačnou strukturu a vzájemně se zrcadlí. Výše zisku vypočtená na základě výrobních záznamů se neshoduje s výší zisku z finančního účetnictví. To je vysvětleno skutečností, že systém výrobního účetnictví vytváří zisk z hlavních činností podniku a v systému účetnictví účetnictví se také promítá do zisku nebo ztráty z provozních operací, finančních a investičních činností, zejména přijatých a zaplacených úroků, slev, dividend. V praxi mohou být rozdíly v zisku také způsobeny použitím různých metod oceňování zásob. Například použití metody FIFO ve finančním účetnictví a způsob regulačních nákladů v řízení povede k rozdílům v posuzování zisků.

Pro ukrajinské podniky se doporučuje používat obecný nebo integrovaný účetní systém v souladu se zvláštnostmi struktury národního plánu účtů.

Finanční účetnictví se provádí v systému těchto účtů :

- faktury za položky (osmý stupeň): materiálové náklady, náklady práce, srážky na sociální opatření, odpisy, ostatní provozní náklady, ostatní náklady;

- účty nákladů na činnost (devátá třída): náklady na prodej, celkové výrobní náklady, administrativní náklady, náklady na prodej, ostatní provozní náklady, finanční náklady, ztráty z majetkové účasti, ostatní náklady, daně z příjmů, mimořádné náklady;

- samostatné inventarizační účty (druhá třída): výroba, nedostatek výroby, polotovary;

- účet třetí třídy "Fondy, vypořádání a ostatní aktiva" - výdaje budoucích období;

- účet sedmé třídy "Příjmy a výsledky činnosti" - výsledky činnosti.

Ve finančním účetnictví se náklady odrážejí současně s poklesem aktiv nebo zvýšením závazků podniku.; Datum přidání: 2017-12-14 ; ; zobrazení: 680 ; Je publikovaný materiál porušením autorských práv? | | Ochrana osobních údajů PRACOVNÍ PRÁCE


Nenašli jste to, co jste hledali? Použijte vyhledávání:

Nejlepší výroky: Můžete si něco koupit na stipendium, ale ne více ... 8076 - | 6586 - nebo si přečtěte vše ...

2019 @ edudoc.site

Generování stránky pro: 0.003 sekund.