border=0

Základy přednášek ochrany práce. Bezpečnost a ochrana práce v organizaci nebo podniku

Věnujeme pozornost přednáškám o ochraně práce . Zde jsou shromážděné přednášky o ochraně práce jako věda.

Přednášky jsou prezentovány ve čtyřech částech.

Oddíl 1. Základy ochrany práce

Téma 1. Základní zásady ochrany zdraví a bezpečnosti při práci
Téma 2. Hlavní ustanovení pracovního práva
Téma 3. Právní rámec pro ochranu práce

 1. Obecné informace o ochraně práce

 2. Člověk je živý organismus. Vlastnosti struktury lidského těla

 3. Lidské tělo a životní prostředí. Vliv

 4. Pracovní podmínky

 5. Koncept bezpečnosti práce

 6. Identifikace nebezpečnosti a hodnocení rizik

 7. Základy bezpečnosti

 8. Koncepce ochrany práce

 9. Koncept sociálně přijatelného rizika

 10. Kompenzace za tvrdou práci a práci se škodlivými nebo nebezpečnými pracovními podmínkami

 11. Ekonomická bezpečnost práce

 12. Základní pojmy pracovního práva

 13. Pracovní smlouva

 14. Pracovní disciplína

 15. Interní plán práce

 16. Charakteristiky regulace práce u některých kategorií pracovníků

 17. Mzdy a mzdy

 18. Sociální partnerství

 19. Právní rámec pro ochranu práce

 20. Státní regulace v oblasti ochrany práce

 21. Státní regulační požadavky na ochranu práce

 22. Povinnost a odpovědnost zaměstnanců dodržovat pracovní předpisy a pracovní předpisy. Zaměstnavatel povinnost a odpovědnost

 23. Povinnosti a povinnosti úředníků dodržovat požadavky pracovního práva a ochrany práce


Oddíl 2. Základy řízení ochrany práce v organizacích:

Téma 4. Základy řízení ochrany práce v organizacích

 1. Odpovědnost zaměstnavatele za zajištění bezpečných podmínek a ochrany práce

 2. Obecné pojmy o vnitřní motivaci člověka

 3. Organizace systému řízení ochrany práce

 4. Sociální partnerství

 5. Certifikace pracovišť o pracovních podmínkách

 6. Vypracování pokynů pro ochranu práce

 7. Organizace školení v oblasti ochrany práce a ověřování znalostí o požadavcích na ochranu pracovníků zaměstnanců organizací

 8. Kompenzace pracovních podmínek: poskytnutí zaměstnancům osobních ochranných prostředků

 9. Dokumentace systému řízení BOZP

 10. Certifikace ochrany práce

border=0

Oddíl 3. Zvláštní otázky zajištění požadavků na ochranu práce a bezpečnosti výrobních činností:

Téma 5. Zajištění požadavků na bezpečnost práce .

 1. Technické zabezpečení objektů a konstrukcí, zařízení a nástrojů, technologických procesů

 2. Vliv člověka na vzduch

 3. Ventilace pro ochranu práce

 4. Ochrana proti hluku. Metody a prostředky ochrany proti vibracím

 5. Bezpečnostní osvětlení na pracovišti

 6. Neionizující záření

 7. Ochrana před ionizujícím zářením

 8. Nebezpečné průmyslové zařízení a průmyslová bezpečnost

 9. Organizace bezpečné práce se zvýšeným nebezpečím

 10. Elektrická bezpečnost

 11. Výrazný účinek elektrického proudu na lidské tělo

 12. Faktory, které určují elektrický šok

 13. Opravné prostředky pro úraz elektrickým proudem

 14. Klasifikace prostorů podle stupně nebezpečí úrazu elektrickým proudem

 15. Zemní ochranná cesta

 16. Organizace bezpečného provozu elektrických instalací

 17. Organizace školení o elektrických bezpečnostních pravidlech ve vzdělávacích institucích

 18. Požární bezpečnost

 19. Potenciální zdroje vznícení

 20. Nebezpečné faktory požáru a výbuchu

 21. Základy prevence požáru

 22. Požární výstražný systém

 23. Hasicí zařízení


Oddíl 4. Sociální ochrana obětí práce

Téma 6. Průmyslová zranění, její prevence a postup při vyšetřování a zaznamenávání průmyslových havárií
Téma 7. Prevence a postup vyšetřování a registrace nemocí z povolání
Téma 8. Obecné právní zásady náhrady škody. Povinné sociální pojištění proti pracovním úrazům a nemocem z povolání
Téma 9. První pomoc obětem na pracovišti.

 1. Základy prevence pracovních úrazů

 2. Pracovní úrazy a jejich klasifikace

 3. Kvalifikace při pracovních úrazech

 4. Povinnosti pracovníků a zaměstnavatele v případě pracovního úrazu

 5. Postup pro vyšetřování pracovních úrazů

 6. Registrace materiálů vyšetřování pracovních úrazů a jejich účetnictví

 7. Klasifikace nemocí z povolání

 8. Zjištění nemoci z povolání

 9. Postup vyšetřování nemocí z povolání

 10. Náhrada škody způsobené zdraví nebo životu zaměstnance

 11. Požadované sociální pojištění proti pracovním úrazům a nemocem z povolání

 12. Úloha první pomoci oběť při nehodě

 13. Požadavky na první pomoc

 14. Informace o lidském těle

 15. Postup poskytování první pomoci obětem na místě

 16. Posouzení oběti

 17. Pravidla pro odstraňování oblečení a obuvi od oběti při první pomoci

 18. Doprava postižena

 19. Bandáže pro zranění různých lokalizací

 20. Minimálně potřebné finanční prostředky na poskytování první pomoci při úrazu a dalších havarijních podmínkách

 21. Známky klinické smrti

 22. Zastavení dýchání

 23. Muž v kómatu. Důvody

 24. Stav kolapsu

 25. Stav šoku

 26. Známky mdloby

 27. Typy krvácení

 28. Poranění hlavy Příčina poranění hlavy

 29. Poranění hrudníku

 30. Zranění krční páteře

 31. Poranění břicha

 32. Poranění pálení

 33. Zranění končetin

 34. Rychlost spalování

 35. Stupeň omrzliny a znamení

 36. Hypotermie

 37. Akutní otravu těla

 38. Typy elektrických zranění. Známky poranění elektrickým proudem

 39. Srdeční bolest

 40. Akutní bolesti břicha

 41. Základy kardio-plicní resuscitace

 42. Stádia kardiopulmonální resuscitace

 43. Způsoby dočasného zastavení krvácení

 44. Chrání rany před infekcí

 45. První pomoc při úrazu

 46. První pomoc při poranění hlavy

 47. První pomoc při poranění páteře

 48. První pomoc při poranění prsu

 49. První pomoc při úrazu břicha

 50. První pomoc při pánevních poranění

 51. První pomoc při zranění končetin

 52. První pomoc při popálení nebo tepelných úrazech.

 53. První pomoc při omrzlině

 54. První pomoc při podchlazení

 55. První pomoc při ztrátě vědomí

 56. Epilepsie první pomoc

 57. První pomoc při akutní otravě

 58. První pomoc při úrazu elektrickým proudem

 59. Léčba bolestí srdce první pomoc

 60. První pomoc při bolestech břicha

2019 @ edudoc.site