Následující zveřejnění by měla být zveřejněna v příloze k účetní závěrce
1. Oprava chyb, ke kterým došlo v předchozích obdobích:

ü obsah a množství chyb;

ü články finančních výkazů za minulá období, které byly znovu sestaveny za účelem opětovného předložení srovnávacích informací;

ü skutečnost, že došlo k opětovnému vydání opravených finančních zpráv nebo nevysvětlitelnému opětovnému zveřejnění.

2. Změny v účetním odhadu:

ü obsah a výše změn v účetních odhadech, které mají významný dopad na běžné období nebo se očekává, že budou mít významný vliv na budoucí období.

3. Změny v účetních pravidlech:

ü důvody a podstata změn;

ü výši úpravy nerozděleného zisku na počátku účetního období nebo odůvodnění nemožnosti jeho spolehlivého stanovení;

ü skutečnost, že v účetní závěrce jsou opakovaně předkládány srovnávací informace nebo je nevhodná jejich revize.

4. Události, které nastanou po rozvahovém dni (v případě potřeby otevřít událost):

ü obsah akce;

ü posouzení jeho dopadu na finanční výsledek nebo odůvodnění nemožnosti provést takové posouzení.

Příloha k účetní závěrce uvádí obsah a výši změn v účetních odhadech, které ovlivňují současné období nebo ovlivní budoucí období.

Pokud však došlo ke změně v účetní politice, v poznámkách je uvedeno:

· Důvod a podstata změny;

· Výše ​​úpravy nerozděleného zisku na začátku účetního období nebo zdůvodnění nemožnosti jeho spolehlivého stanovení;

· Skutečnost opakovaného předkládání srovnávacích informací v účetní závěrce nebo nepřesnost jejího převodu.

Každá BO (C) BO označuje, které informace by měly být zveřejněny v příloze. Kromě toho by přílohy měly odrážet události po datu účetní závěrky P (C) BO 6.

Poznámky se nevztahují na všechny události, ke kterým došlo v daném období, ale pouze na některé z nejvýznamnějších, a to:

ü Události související s účetním obdobím, které poskytují doplňující informace o okolnostech, které existovaly k rozvahovému dni;

ü události, které, i když nejsou relevantní pro účetní období, obsahují důležité informace o okolnostech, které nastaly po rozvahovém dni.

ü Události patřící do první skupiny vyžadují úpravu ukazatelů vykazování, které musí být uvedeny v poznámkách, a to:

ü Prohlášení konkurzu dlužníka podniku, jehož dluhy byly dříve prohlášeny za pochybné;

ü přecenění aktiv po datu účetní závěrky, které indikuje stálý pokles jejich hodnoty stanovené k rozvahovému dni;

ü získávání informací o finanční pozici a výkonnosti dceřiných a přidružených společností, což svědčí o trvalém poklesu hodnoty jejich akcií na burzách;


border=0


ü prodej zásob, který indikuje neoprávněný odhad čisté realizovatelné hodnoty k rozvahovému dni;

ü příjmy z pojištění organizace pojištění o stanovení výše pojistného plnění, jehož jednání bylo k datu vykázání;

ü zjištění chyb nebo narušení právních předpisů, které vedly k narušení údajů v účetní závěrce.

Pokud jsou například po rozvahovém dni aktiva přeceněna v důsledku trvalého poklesu jejich hodnoty nebo pokud je známo, že pochybný dluh se stal nespolehlivým, bude to vyžadovat úpravu údajů vykazování. Opravné položky k aktivům a závazkům se provádějí reverzním a (nebo) dodatečnými zásobami v účetním období, které odráží zpřesnění ocenění příslušných položek v důsledku událostí po rozvahovém dni.

Seznam událostí po rozvahovém dni, které uvádějí okolnosti, které nastaly po rozvahovém dni, je uveden pouze v příloze k účetní závěrce, a to:

ü přijetí rozhodnutí o reorganizaci podniku;

ü nabytí komplexního komplexu nemovitostí;

ü rozhodnutí o ukončení operací, které tvoří významnou část hlavní činnosti;

ü zničení (ztráty) majetku v důsledku požáru, nehody, přírodní katastrofy nebo jiné mimořádné události;

ü rozhodování o vydání cenných papírů;

ü Nepředvídatelné změny cenových indexů a směnných kurzů;

ü uzavírání smluv na významné kapitálové a finanční investice;

ü přijetí legislativních aktů ovlivňujících činnost podniku;

ü Dividendy za účetní období vyhlásí podnik po rozvahovém dni.

Tyto události, které nastanou po rozvahovém dni a které indikují podmínky, které nastanou po tomto datu , nevyžadují úpravy účetní závěrky, ale pouze uvedené v příloze k účetní závěrce, za předpokladu, že nedostatek informací o nich bude mít vliv na schopnost uživatelů provést příslušné posouzení a učinit rozhodnutí. Pokud například po rozvahovém dni společnost vyhlásila dividendu nebo nakoupila ucelený komplex nemovitostí, nemá vliv na ukazatele minulého období a tyto informace by měly být uvedeny v příloze k účetní závěrce.

; Datum přidání: 2017-12-16 ; ; Zobrazení: 278 ; Je publikovaný materiál porušením autorských práv? | | Ochrana osobních údajů PRACOVNÍ PRÁCE


Nenašli jste to, co jste hledali? Použijte vyhledávání:

Nejlepší výroky : Zapojte se do dívčího ocasu, zaneprázdněte se učením rohy 8806 - | 6928 - nebo si přečtěte vše ...

2019 @ edudoc.site

Generování stránky pro: 0,002 sekund.