border=0

EKONOMIKA PODNIKU

EKONOMIKA PODNIKU. Studijní příručka. Sestavil N. N. Pushina, kandidát ekonomických věd, docent

 1. Koncepce a typy podniků

 2. Organizační a právní formy obchodních organizací

 3. Organizační a právní formy neziskových organizací

 4. Obchodní sdružení

 5. Hlavní legislativní akty upravující právní postavení podniků různých právních forem

 6. Interní a externí prostředí podniku

 7. Poslání a účel

 8. Organizační struktura

 9. Výrobní struktura podniku

 10. Poskytování zdrojů a účinnost zdrojů

 11. Organizační kultura

 12. Zdroje tvorby majetku

 13. Koncepce a typy investic

 14. Zdroje financování investic

 15. Obecné charakteristiky výsledků výroby

 16. Ukazatele nákladů výrobního programu

 17. Koncepce výrobního programu

 18. Kapacita výroby

 19. Konkurenceschopnost produktů

 20. Pojem, složení a struktura dlouhodobých aktiv

 21. Struktura dlouhodobého majetku

 22. Posouzení dlouhodobého majetku

 23. Odpisy v ruské praxi

 24. Zrychlené mechanismy odpisování v ruské praxi

 25. Ukazatele stavu a použití dlouhodobého majetku

 26. Seznam právních předpisů k tomuto tématu

 27. Koncept a složení pracovního kapitálu

 28. Potřeba stanovit potřebu pracovního kapitálu

 29. Metody výpočtu potřeby provozního kapitálu

 30. Výpočet standardního pracovního kapitálu pro prvky

 31. Ocenění účetnictví a odpis zásob ve výrobě

 32. Ukazatele efektivnosti využití pracovního kapitálu

 33. Koncept a složení zaměstnanců podniku

 34. Produktivita práce

 35. PLATEBNÍ PRÁCE

 36. Kusová mzda

 37. Časová mzda

 38. Bezplatné mzdové systémy

 39. Základní legislativa v oblasti mezd

 40. Koncept nákladů, úloha nákladů při zajišťování konkurenceschopnosti produktů

 41. Seskupení podle nákladového prvku

 42. Seskupování podle nákladů

 43. Seskupení nákladů v závislosti na způsobu zahrnutí do nákladů na hotové výrobky

 44. Seskupení nákladů v závislosti na jejich změnách se změnami objemů výroby

 45. Seskupování nákladů podle časového faktoru

 46. Regulační metoda výpočtu výrobních nákladů

 47. Metody rozdělení nepřímých nákladů

 48. VÝNOS, ZISK A ZISKOSTI

 49. Vztah objemu prodeje, tržeb a zisku organizace. Bod rovnováhy

 50. Seznam použitých zdrojů literatury

2019 @ edudoc.site