border=0

Základní problémy rozvoje ekonomiky EU

Shrnutí přednášek na téma kurzu "Základní problémy rozvoje ekonomiky EU".

Autor: prof. Gromyko V.V. prof. Okrut Z.M. Doc. Gagarin G.Yu. Doc. Saginova O.V.

Kurz zkoumal koncept MEI. Objektivní nutnost a historická nevyhnutelnost MEI. Základní podmínky a předpoklady pro efektivní MEI v kontextu globalizace světové ekonomiky. Přehled základních teoretických konceptů a škol MEI.

Etapy, sféry a mechanismy hospodářské integrace v západní Evropě . Podstata a příčiny západoevropské integrace. Stupně integrace a mechanismy pro její zavedení. Poučení ze západoevropské integrace.

Základní zásady jednotného trhu . Evropského společenství v kontextu globalizace. Svoboda pohybu zboží a mechanismus, který mu poskytuje. Svoboda pohybu kapitálu a mechanismus jeho provádění. Zásada volného pohybu osob - mechanismus provádění. Svoboda podnikání v důsledku uplatňování čtyř zásad svobody jednotného trhu.

Sladění podmínek hospodářské soutěže v rámci jednotného trhu . Sjednocení hospodářské politiky, sjednocení podmínek hospodářské soutěže v rámci EU (právní rámec pro regulaci hospodářské soutěže v EU, opatření proti omezení hospodářské soutěže, kontrola fúzí a akvizic, regulace činností podniků, které ovládají trh, regulace státní podpory podnikům) Sjednocení hospodářské politiky EU (sjednocení agrární politiky, sjednocení průmyslové politiky, sjednocení dopravní politiky).

Jednotný trh pro zboží a služby nemůže fungovat úspěšně, pokud nejsou konkurenceschopné podmínky, standardy a pravidla hry jsou zjednodušeny a sjednoceny v jediném hospodářském prostoru. Jen tak lze dosáhnout rovných příležitostí pro ekonomické subjekty, racionálního rozdělení výrobních sil, snížení výrobních nákladů, snížení cen a zvýšení konkurenceschopnosti evropského zboží na světových trzích.

V tomto ohledu je jednou z úkolů EU vytvořit systém administrativních právních a hospodářských opatření, aby byla zachována volná hospodářská soutěž. Součásti tohoto systému jsou dva následující směry: 1) sjednocení podmínek hospodářské soutěže; 2) sjednocení hospodářské politiky EU.

Etapy přechodu k hospodářské a měnové unii. Zavedení eura . Římská smlouva z roku 1957 o hospodářské a měnové integraci. Plan Werner (1969). "Měnový had". Evropský měnový systém. ECU. Integrace měn v rámci Jednotného evropského aktu (1987). Delors plánu. Tvorba Hospodářské a měnové unie. Hospodářské perspektivy měnové unie. "Pro" a "proti" přechodu na jednotnou měnu.

Institucionální a politická struktura EU. Politická struktura členských států EU . Politická integrace: historie, úkoly, metody. Institucí EU.

Směrem k sociální integraci. Harmonizace sociálních podmínek v rámci Římské smlouvy. Sociální složka jednotného evropského trhu. Sociální politika Evropské unie. Sociální charta. Sociální dialog.

Ekonomika jednotlivých zemí EU . Místo a úloha každého státu v Unii. Obecné a specifické problémy. Vedoucí země, malé rozvinuté země, hospodářsky méně rozvinuté země. Regionální faktor v politice EU.

EU: kombinace národních, evropských a globálních. Tři úrovně EU: národní úroveň, evropská úroveň, globální úroveň. Zastoupení různých zemí o EU: konfliktní otázky EU, rozšíření rámce EU, tempo integrace EU, hospodářský růst zemí EU, eurozóna.

EU je členem globální komunity. Místo EU ve světové ekonomice. Vliv EU na mezinárodní ekonomické procesy. Místo EU ve světové ekonomice. Společná obchodní politika. Liberalizace mezinárodního obchodu a úloha EU v tomto procesu. Obchodní vztahy EU s ostatními zeměmi. EU a USA a Japonsko. Nejoblíbenější národ. Transatlantické hospodářské partnerství. Od obchodu k zahraniční politice. Politika pomoci EU. Zahraniční politika EU. Bezpečnostní politika EU. EU a globalizace. Globální triáda. Evropské podnikatelské prostředí. Podniková integrace. Obchodní řešení na evropském trhu.

EU a země střední a východní Evropy . Místo zemí střední a východní Evropy ve světové ekonomice. CEE a země EU: rozšíření EU (scénář, problémy, důsledky).

Vztahy EU s Ruskem a státy SNS . Vztahy Evropské unie s Ruskou federací jako nejdůležitějším směrem "východní politiky". Technická pomoc Evropské unie Ruska. Institucionální mechanismy pro rozvoj partnerství a spolupráce mezi Ruskem a Evropskou unií.

 1. Koncept mezinárodní ekonomické integrace. Objektivní nutnost a historická nevyhnutelnost MEI

 2. Základní podmínky a předpoklady pro efektivní MEI v kontextu globalizace světové ekonomiky

 3. Základní teoretické koncepty a školy mezinárodní ekonomické integrace

 4. Podstata a příčiny západoevropské integrace

 5. Stupně integrace a mechanismus její implementace

 6. Poučení ze západoevropské integrace

 7. Evropského společenství v kontextu globalizace

 8. Svoboda pohybu zboží a jeho mechanismus

 9. Svoboda pohybu kapitálu a mechanismus jeho provádění

 10. Volný pohyb osob a prováděcí mechanismus

 11. Svoboda podnikání v důsledku uplatňování čtyř zásad svobody jednotného trhu

 12. Sjednocení podmínek hospodářské soutěže v rámci EU

 13. Římská smlouva z roku 1957 o hospodářské a měnové integraci. Werner Plan (1969)

 14. "Měnový had". Evropský měnový systém. ECU

 15. Integrace měn v rámci Jednotného evropského aktu (1987). Plan Delors

 16. Vytváření hospodářské a měnové unie

 17. Ekonomické perspektivy EMU. "Pro" a "proti" přechodu na jednotnou měnu

 18. Politická struktura členských států EU

 19. Politická integrace: historie. úkoly, metody

 20. Institucí EU

 21. Evropská integrace

 22. Harmonizace sociálních podmínek podle Římské smlouvy

 23. Sociální složka jednotného evropského trhu

 24. Sociální politika Evropské unie

 25. Evropská sociální charta

 26. Sociální dialog

 27. Ekonomika Evropské unie

 28. Spolková republika Německo. Německá ekonomika

 29. Francouzská republika.Ekonomika Francie

 30. Ekonomiku Spojeného království

 31. Italské hospodářství

 32. Malé evropské země (členské státy EU). Ekonomika

 33. Ekonomicky méně rozvinuté země EU

 34. Regionální faktor v politice EU

 35. Tři úrovně EU: národní úroveň, evropská úroveň, globální úroveň

 36. Zastoupení různých zemí o EU. Otázky konfliktu EU

 37. Místo EU ve světové ekonomice

 38. Společná obchodní politika. Liberalizace mezinárodního obchodu a úloha EU v tomto procesu

 39. Obchodní vztahy EU s ostatními zeměmi

 40. Od obchodu k zahraniční politice. Politika pomoci EU. Zahraniční politika EU. Bezpečnostní politika EU

 41. EU a globalizace. Globální triáda

 42. Evropské podnikatelské prostředí. Podniková integrace. Obchodní řešení na evropském trhu

 43. Země střední a východní Evropy

 44. Rozšíření EU: scénář, problémy, důsledky

 45. Vztahy EU s Ruskou federací jako nejdůležitějším směrem "východní politiky"

 46. Technická pomoc Evropské unie Ruska

 47. Institucionální mechanismy pro rozvoj partnerství a spolupráce mezi Ruskem a Evropskou unií

 48. Chronologie rozšíření Společenství

2019 @ edudoc.site