Podíl ve společnosti. sítě:


Feudální fragmentace v Rusku: její příčiny a důsledky
Feudální fragmentace v Rusku byla od počátku XII. Do konce XY století. (350 let).

Hospodářské důvody:

1. Úspěchy zemědělství.

2. Růst měst jako centra řemesel a obchodu, jako střediska jednotlivých území. Rozvoj řemesel. Více než 60 specialit plavidel.

3. Přetrvávalo živočišné zacházení.

Politické důvody:

1. Touha přenést bohatství na svého syna. "Otec" je dědictvím otce.

2. V důsledku procesu "usazování jednotek na zemi" se vojenská elita stává majiteli půdy - bojeři (feudální pány) a usiluje o rozšíření feudálního držení země a nezávislosti.

3. Imunity jsou tvořeny. Kníže Kyjev přenáší řadu práv na vazal: právo soudu, právo vybírat daně.

4. Úcta se změní v konflikt. pronájem. Pocta - knížeti za ochranu, pronájem - majiteli pozemku.

5. Feudální páni vytvářejí na zemi pozemní jednotku, vlastní mocenské zařízení.

6. Existuje nárůst moci jednotlivých feudálních pánů a nechtějí se předkládat Kyjevě.

7. Uprostřed. XII století. obchodní cesta "od Varangů až po Řeky" -> "jantarová cesta" ztrácí svou hodnotu.

8. Kyjevské knížectví samo o sobě propadlo kvůli nájezdům kočovných Polovců.

Mírně zpomalil proces rozpadu země V. Monomakh (1113-1125). Byl to vnuk byzantského císaře Konstantina Monomakh. V. Monomah se stal princem za 60 let. Jeho syn Mstislav velký (1125-1132) uspěl v pokračování politiky svého otce a zachování toho, co bylo dosaženo. Ale okamžitě po jeho smrti začne rozdělení Ruska. Na začátku konfliktu. fragmentace, tam bylo 15 velkých a malých knížectví a na začátku. XIX století. již bylo vrcholné spory. fragmentace - "250 knížectví. Byly zde 3 centra: muzeum Vladimir-Suzdal, muzeum Galitsko-Volynsk a novgorodský konflikt. Republiky

Feudální roztříštěnost v Rusku: příčiny, povaha, etapy a důsledky.

Pozitivní : spolu s Kyjevem se objevily nová centra řemesel a obchodu, stále více nezávislé od hlavního města ruského státu, rozvíjely se staré města, vznikaly velké a silné knížectví, silné knížecí dynastie vznikaly ve velkých ruských princeznách, tradice přenášení moci z otce na syna se rozvíjela a bouřlivé růst měst, trvalý rozvoj farmy, vyvíjení nové orné půdy a lesní půdy. Vytvořili nádherné památky kultury. Tam Ruská pravoslavná církev získávala sílu.

Negativní (což je bohužel hmatatelnější než pozitivní): stát se stal zranitelným, jelikož ne všechny zformované knížectví měly dobré vzájemné vztahy a neexistovala žádná jednota, která by zachránila zemi více než jednou, neustálé krvavé spory oslabují armádu a ekonomická síla země, Kyjev - bývalý kapitál starého ruského státu - ztratil sílu zpívanou v legendách a eposu a sám se stal příčinou rozporu, mnozí princi se snažili vzít si stolek velkolepého knížete v Kyjevě.
Síla ve městě se často změnila - někteří knížata byli vyhnáni, jiní zemřeli v bitvách a jiní odešli, nemohli odolat novým žadatelům. A co důvody ... Formální : Polovtsy nebezpečí výrazně snížilo přitažlivost obchodní cesty " od Varangians k Řekům ." Střediska, jimiž se obchodní vztahy mezi Evropou a Východem uskutečňovaly díky křižáckým výpravám, se postupně přesouvaly do jižní Evropy a Středomoří a rychle se rozvíjející severní italská města pod tlakem stepních kočovníků zavedly kontrolu nad tímto obchodem.

Pravdivé : politické předpoklady: nekonečné mezivládní konflikty a dlouhotrvající bláznivý boj mezi Rurikovičem , posílení místních knížat, bojarové se stávají feudálními vlastníky půdy, pro něž se příjmy získané z majetku stávají hlavním prostředkem živobytí. A další věc: úpadek knížectví v Kyjevě (ztráta centrální pozice, pohyb světových obchodních cest od Kyjeva) souvisel se ztrátou hodnoty obchodní cesty "od Varangů až po Řekové". Starověké Rusko ztratí roli účastníka a zprostředkovatele v obchodních vztazích mezi byzantským, západoevropským a východním na světě.

Vladimir-Suzdal a Galicia-Volyn knížectví. Novgorod boyar republic. A. Nevsky.

Na cestě k feudální fragmentaci . Od XI století. Kyjevská Rus, stejně jako západní Evropa, začíná zažívat období feudální fragmentace. Rozpad Ruska na konkrétní knížectví začíná v průběhu života Jaroslava Moudrého (1019-1054) a zesílí po jeho smrti. Tento proces je poněkud pozastaven vnukem Jaroslava moudrého - Vladimíra Vsevolodoviča Monomakh (1113-1125). Síla jeho autority udržovala jednotu Ruska. Na jeho iniciativě v roce 1097 se v Lubenech konal kongres ruských knížat. Udělala dvě důležité rozhodnutí. Za prvé, zastavte princely. Za druhé, dodržujte zásadu, "Každý si udržuje své vlasti."Takto byla roztříštěnost ruských zemí ve skutečnosti legitimována. V současné situaci Kyjev ztratil svou bývalou přední hodnotu, ale zároveň zůstal hlavním městem. Kyjevský stát, jeden z nejsilnějších, nejbohatších a brilantních ve své kultuře ve středověké Evropě, rychle zemřel kvůli vnitřnímu feudálnímu střetu, oslabený neustálým bojem se stepi. Princi posílili svou osobní feudální moc, obětovali jednotu své vlasti. Kyjev stát upadl do havarijní situace.

Po smrti Vladimíra Monomáchena Ruska existovala nějaký čas jako jeden stát. Syn Monomáka - Mstislava Velikého (1125-1132) zdědil od svého otce titul velkovévoda z Kyjeva. Mstislav Vladimirovich měl stejnou pevnost jako jeho otec. Jeho krátkodobá vláda byla poznamenána velkými vojenskými vítězstvími. Pod jeho velením byly polovské hordy poraženy na jižních hranicích státu. Vítězství ukončilo své kampaně proti Zudím a litevským kmenům, které žily na severozápadních hranicích Ruska. On silně usadil pořádek v obrovské ruské zemi a užíval si nesporné autority mezi všemi apanage princes. Mstislav Veliký zemřel v roce 1132 a Rusko se konečně rozpadlo na samostatné části nebo knížectví, z nichž každý měl svůj vlastní stůl.

Čas od počátku XII. Století. až do konce století XV. nazvaný období feudální fragmentace nebo specifické období . Založeno na Kyjevské Rusi do poloviny XII. Století. přibližně 15 zemí a knížectví vzniklo počátkem 13. století. - 50, ve století XIV. - 250. V každém z knížat pravidel jejich vlastní dynastie Rurika.

Příčiny feudální fragmentace

Moderní učenci chápou při feudální fragmentaci období 12. - 15. století. v dějinách naší země, kdy se na území Kyjevské Rusu formovalo a fungovalo od několika desítek až po několik stovek velkých států. Feudální fragmentace byla logickým výsledkem předchozího politického a ekonomického rozvoje společnosti, tzv. Období rané feudální monarchie. Existují čtyři nejvýznamnější důvody pro feudální fragmentaci starého ruského státu.

Hlavním důvodem bylo politické. Obrovské prostory východoevropské roviny, četné kmeny slovanského i neslovanského původu, v různých fázích vývoje, přispěly k decentralizaci státu. Postupně se specifické knížata, stejně jako místní feudální šlechta tváří v tvář bojarům, jejich nezávislými separatistickými akcemi začali podkopávat základy pod státní budovou. Pouze silná síla, soustředěná v rukou jedné osoby, princi, by mohla udržet stavový organismus od rozpadu.

A velký kníže Kyjev už nemohl plně ovládat politiku místních knížat ze středu, více a více princů opustilo jeho autoritu a ve 30. letech. XII století. řídil pouze území kolem Kyjeva. Konkrétní princi, cítili slabost centra, nyní nechtěli sdílet své příjmy se střediskem a místní bojarové je v tom aktivně podporovali. Místní bociáři navíc potřebovali silné a nezávislé knížata na zemi, což také přispělo k vytvoření vlastní struktury státu a ztroskotání instituce ústřední moci. Tak, působící v žoldnéřských zájmech, místní šlechta zanedbala jednotu a moc Ruska. Další příčinou feudální fragmentace byla sociální.

Na začátku XII. Století. sociální struktura staré ruské společnosti se stala složitější: objevili se velké boje , duchovenstvo, obchodníci, řemeslníci, městské nižší třídy. Byly to nové, aktivně se rozvíjející vrstvy obyvatelstva. Kromě toho se zrodila šlechta , která sloužila princi výměnou za půdní grant. Jeho společenská aktivita byla velmi vysoká. V každém středisku za specifickými knížaty stály impozantní síly tváří bojarů se svými vazalisty , bohatou horní kůrou měst a církevními hierarchy. Rostoucí sociální struktura společnosti také přispěla k izolaci půdy.

Hospodářský důvod také hrál významnou roli při krachu státu. V rámci jednoho státu, po více než tři staletí se objevily nezávislé ekonomické oblasti, vznikly nové městečky, vznikaly velké patrimonialní statky bojeři, kláštery a kostely. Přirozený charakter ekonomiky dával pravidlům každého regionu příležitost oddělit se od centra a existovat jako samostatná země nebo knížectví. V mnoha ohledech to bylo kvůli rychlému obohacení určité části populace, která vládla zemi.

Její touha zlepšit její blahobyt vedla také k feudální fragmentaci. Ve 12. století. podporovala feudální roztříštěnost a prostředí zahraniční politiky. Rusko během tohoto období nemělo vážné oponenty, protože Kyjevští velkokníztí vojáci dělali mnoho, aby zajistili bezpečnost svých hranic. Bude to trvat déle než sto let a Rusko bude čelit hrozivému protivníku v osobě mongolsko-tatárských , ale proces rozpadu Ruska v této době půjde příliš daleko, nebude tam nikdo organizovat odpor ruských zemí.

Je třeba poznamenat důležitý rys období feudální fragmentace v Rusku. Období feudální fragmentace zaznamenaly všechny hlavní západoevropské státy, avšak v západní Evropě byla ekonomika motorem roztříštěnosti. V Rusku převažovala politická složka v procesu feudální fragmentace. Aby získala materiální zisk, místní šlechta - knížata a bociáři - museli získat politickou nezávislost a získali oporu ve své řadě, aby dosáhli suverenity. Hlavními silami separačního procesu v Rusku byli bojarové.

Zpočátku feudální fragmentace přispěla k růstu zemědělství ve všech ruských zemích, rozkvětu řemesel, růstu měst a rychlému rozvoji obchodu. Ale v průběhu času se neustálé spory mezi knížaty začaly vyčerpávat síly ruských zemí a oslabují obranu tváří v tvář vnějšímu nebezpečí. Rozpoutání a neustálé nepřátelství vedly ke zmizení mnoha knížectví, ale hlavně pro lidi při mongolsko-tatárské invazi způsobily mimořádné potíže.

Ze států, které se objevily na území starověkého Ruska, největší a nejvýznamnější byly velvyslanectví Galicie-Volyně, Vladimír-Suzdal a Novgorodská boyarská republika. Stali se politickými dědici Kyjevské Rusi, tj. byly centry přitažlivosti vše ruského života. Každá z těchto zemí měla svou vlastní původní politickou tradici, měla svůj vlastní politický osud. V budoucnosti by každá z těchto zemí měla příležitost stát se centrem sjednocení všech ruských zemí.

Kulturní vývoj středověkého Ruska (X - XVI. Století).

Stará ruská moudrost jako počáteční fáze vývoje národního myšlení má řadu charakteristických rysů jako holistický kulturně historický fenomén. Na jedné straně přijala některé prvky východoslovanského pohanského světového názoru, který je svojí složkou vícenásobný, od doby, kdy se starověký ruský lid utvořil za účasti Ugrofin, Balt, Turkic, Norman, iránských etnických skupin. Podle písemných, archeologických, etnografických zdrojů se experti (B.A. Rybakov, NN Veletskaya, M.V. Popovič) snaží rekonstruovat předkřesťanský obraz světa a modelu bytí.

Na druhé straně, po přijetí křesťanství jako oficiální ideologie a potlačení pohanského typu světového názoru na periferii vědomí, se národní myšlení intenzivně vstřebává a kreativně zpracovává prostřednictvím teoretických postojů, postojů a konceptů vyspělé křesťanské patristiky prostřednictvím byzantské a jižní slovanské zprostředkování.

Z Byzance , držitele starodávného dědictví, nejrozvinutější země raného středověku, bylo Rusku obdrženo mnoho jmen, obrazů a konceptů, které jsou základem celé evropské kultury helénské civilizace, ale ne v čisté, ale v křesťanské podobě a nikoli v plné, ale částečně řecké jen málo lidí mluvilo jazykem a dostupné překlady pokrývaly především řadu patristické literatury. Díla starověkých filozofů byla známá fragmentárně podle retellingových sbírek typu publikovaného ve 13. století. "Včely", často jen podle jména. Jednou z výjimek je přítomnost díla Epictetus Enhiridion přeloženého na Balkáně v komentářích Maxima vyznavače ve staro ruském prostředí. Pod názvem "Sotnitsy" to bylo zahrnuto do multilaterálního použití jako asketické poučení monastickým.

Nyní o periodizaci starověkého ruského myšlení. Na přelomu X-XI století. existuje změna pohanského typu křesťanského světového názoru se zavedením teologických a filozofických myšlenek; v XII-XIII století.

Historie filozofie, raně středověká ruská filozofie se jeví jako ustavený fenomén. Po krizi způsobené pádem Kyjevské Rusi v důsledku mongolské invaze postupně začalo stoupat v 14. a 15. století; Století XVI. se objevuje vrchol rozvoje středověkého myšlení; v XVII století. začíná postupná výměna starého ruského typu myšlení s novým evropským a středověké kánony kultury jsou rozmazané barokními trendy.

Invaze Batu v Rusku. Osvobozenecký boj obyvatel starých ruských knížectví. Důsledky "bitvy pogromu".

Boj proti Horde jaru začal od okamžiku svého založení. Byl držen v podobě spontánních lidových povstání, které nemohly svrhnout jho, ale přispěly k jeho oslabení. V roce 1262 se v mnoha ruských městech objevily projevy proti zemědělcům hordérového holdu - besomemenov. Besermenci byli vyhnáni, samotní princi začali shromažďovat a hradit hordu. A v první čtvrtině 14. století, po opakovaných povstáních v Rostově (1289, 1320) a v Tveru (1327) ruské knížectví také opustily Baskaki. Osvobozenecký boj mše přinesl své první výsledky. Mongolsko-tatarské dobytí mělo pro Rusko velmi těžké důsledky, "pogrom batyev" byl doprovázen masakry ruského národa, řada řemeslníků byla vzata do zajetí.

Města, která zažila období úpadku, utrpěla především, mnoho obtížných řemesel zmizelo a kamenná stavba přestala být více než století. Obrovské škody způsobily dobytí ruské kultury. Avšak škoda, kterou udělali dobyvatelé Ruska, nebyla omezena na "pogrom Batu". Celá druhá polovina 13. století naplněný invazemi hordy. "Dudenevská armáda" z roku 1293, ve svých ničivých následcích, připomínala samotný pochod samotného Batu. A právě pro druhou polovinu XIII. Století. Mongolsko-tatary 15krát provedly velké výlety do severovýchodního Ruska.

Ale nebyli to jen vojenské útoky. Horde Khans vytvořil celý systém loupeže podmanilé země pravidelným holdem. 14 druhů různých "holdů" a "zátěží" vyčerpalo ekonomiku Ruska, zabránilo mu zotavení po zkáze. Únik stříbra, hlavního peněžního kovu Ruska, bránil rozvoji komoditních a peněžních vztahů. Mongolo-tatarské dobytí. Dlouho zpožďoval hospodářský rozvoj země.

Nejvíce zasažený dobytím města, budoucími centry kapitalistického vývoje. Dobyvatelé tak dlouho zachovali čistě feudální povahu ekonomiky. Zatímco západoevropské země, které unikly hrůze mongolsko-tatarské invaze, se stěhovaly do pokročilejšího kapitalistického systému, Rusko zůstávalo feudální zemí.

Jak již bylo zmíněno, vliv na ekonomiku byl nejprve vyjádřen v okamžitém zničení území během hordových kampaní a nájezdů, které byly zvláště časté v druhé polovině 13. století. Nejvíce zasáhly města. Zadruhé, dobytí vedlo k systematickému sifonování významných hmotných zdrojů ve formě "výjezdu" Horde a dalších exakcí, které vyhnaly zemi.

Důsledkem invaze do XIII. byla zvýšená izolace n zemí, oslabení jižní a západní knížectví. V důsledku toho byly zahrnuty ve složení, které se objevilo ve 13. století. раннефеодального государства – Великого княжества Литовского: Полоцкое и Турово-Пинское княжества – к началу XIV в., Волынское – в середине XIV в., Киевское и Черниговское – в 60-е годы 14в., Смоленское – в начале XV в.

Русская государственность (под сюзеренитетом Орды ) сохранилась в результате только в Северо-Восточной Руси (Владимиро-Суздальская земля), в Новгородской, Муромской и Рязанской землях. Именно Северо-Восточная Русь примерно со второй половины 14в. стала ядром формирования Русского государства. В это же время окончательно определилась судьба западных и южных земель. Таким образом, в XIV в. перестала существовать старая политическая структура, для которой были характерны самостоятельные княжества-земли, управляемые разными ветвями княжеского рода Рюриковичей, внутри которых существовали более мелкие вассальные княжества.

Исчезновение этой политической структуры знаменовало собой и исчезновение сложившейся с образованием Киевского государства в IX – Х вв. древнерусской народности – предка трех ныне существующих восточнославянских народов. На территориях Северо-Восточной и Северо-Западной Руси начинает складываться русская (великорусская) народность, на землях же, вошедших в состав Литвы и Польши, – украинская и белорусская народности.

Помимо этих “зримых” последствий завоевания в социально-экономической и политической сферах древнерусского общества можно проследить и значительные структурные изменения. В домонгольский период феодальные отношения на Руси развивались в общем по схеме, свойственной всем европейским странам: от преобладания государственных форм феодализма на раннем этапе к постепенному усилению вотчинных форм, правда, более медленному, чем в Западной Европе. После нашествия этот процесс замедляется, происходит консервация государственных форм эксплуатации. Во многом это было связано с необходимостью изыскания средств для выплаты “выхода”. А. И. Герцен писал: “Именно в это злосчастное время Россия и дала обогнать себя Европе”.

Монголо-татарское завоевание привело к усилению феодального гнета. Народные массы попали под двойной гнет – своих и монголо-татарских феодалов. Очень тяжелыми были политические последствия нашествия. Политика ханов сводилась к разжиганию феодальных усобиц, чтобы не дать стране объединиться.

Система ордынского владычества на Руси: черты и хронологические рамки. Влияние монголо-татарского ига на развитие русских земель.

Никогда прежде в своей истории Древняя Русь не испытывала такого потрясения, как в 1237-40 гг. Ни набеги половцев, ни приступы "ляхов" и венгров не шли ни в какое сравнение с тем, что пережили древнерусские земли в годы нашествия Батыя.

Основной удар обрушился на города - ремесленно-торговые, административные и культурные центры земель, По данным археологов, из 74 городов было разрушено 49, причем почти треть их не была восстановлена. Городская жизнь на Руси пришла в упадок. Ремеслу и торговле был нанесен огромный урон. Многие виды ремесел исчезли, наблюдалось общее огрубление и упрощение технических приемов. Почти на целое столетие прекратилось каменное строительство.

Разрушение городов - это удар и по культуре Древней Руси. В огне пожарищ исчезли бесценные книжные и художественные сокровища, оказались разрушены памятники архитектуры.

Нашествие осложнило демографическую ситуацию (некоторые исследователи говорят даже о демографической катастрофе). Потребовались годы, чтобы восстановить численность населения. Правда, различные категории населения пострадали по-разному. При штурме городов погибло множество жителей. Резко уменьшилась и численность феодалов. Дружинники, бояре, князья пали в неравном противоборстве. Из двенадцати рязанских князей погибли девять во главе с князем Юрием Игоревичем. В составе так называемого старомосковского боярства - верных слуг Ивана Калиты и его преемников - нет боярских родов, упомянутых в источниках домонгольского периода. Сельское население, имевшее возможность укрыться в лесах, по-видимому, пострадаю меньше.

После нашествия Русь вошла в состав Золотой Орды. Система политического и экономического господства золотоордынских правителей над русскими землями определяется как ордынское иго. Суверенные права перешли к верховному правителю - хану Золотой Орды, которого на Р уси называли царем. Князья, как и прежде, управляли подвластным населением, прежний порядок наследования сохранялся, но лишь при условии согласия правителя Золотой Орды. Князья потянулись в Орду за ярлыками на княжение.

Княжеская власть встраивалась в систему управления в Монгольской империи, которая предполагала жестко фиксированное подчинение. Удельные князья подчинялись своим старшим князьям, старшие князья (хотя и формально) - великому князю, который, в свою очередь, считался "улусником" хана Золотой Орды.

Потенциально такая система упрочивала авторитарные традиции Северо-Восточной Руси. Князья, абсолютно бесправные перед ханом, распоряжались своими подданными. Вече не признавалось как властный институт, ибо отныне единственным источником всякой власти являлся ханский ярлык. Бояре и дружинники превращались в слуг, всецело зависимых от княжеских милостей.

В 1243 г. владимирский князь Ярослав Всеволодович получил от Батыя специальную грамоту, разрешавшую ему править в русских землях от имени ордынского хана, - ярлык на великое княжение. По своему значению для дальнейшей истории Руси это событие было не менее важно, чем само монгольское нашествие. Князю впервые было пожаловано право представлять интересы Орды в русских землях. Тем самым русские князья признавали полную зависимость от Орды, а Русь была включена в состав Великой Монгольской империи. Покидая ставку Батыя, Ярослав Всеволодович оставил заложником сына Святослава. Практика заложничества была широко распространена в Монгольской империи. Она надолго станет нормой во взаимоотношениях Орды и Руси.

Формирование национальных государств в Европе. Особенности процесса централизации на территории русских земель.

Формирование Российского государства: Формирование Российского государства. Власть и сословия Содержание 1. Введение - 2 2. Механизм функционирования сословного строя - 2 3. Поместная система - 4 4. Земские соборы - 10 5. Боярская Дума - 19 6. Роль церкви в управлении государством - 29 7. Приказная система - 31 8. Начала абсолютизма - 36 9. Заключение - 37 10. Литература - 39 ВВЕДЕНИЕ Основными постоянно действующими факторами русского исторического процесса выступают, прежде всего особая пространственная и геополитическая ситуация, специфический механизм функционирования сословного строя и, самое важное место государства и его институтов в регулировании социальных отношений.

Период XVXVII вв. характеризовался двумя взаимосвязанными процессами развития централизованного государства формированием единой государственной территории за счет объединения русских земель, укреплением политической системы и реальной власти монарха. Входившие в состав государства новые территории, прежде всего становились объектом хозяйственного освоения, крестьянского земледелия. Основой благосостояния оставался земледельческий труд, который создавал общественное богатство, давал государству материальные и демографические ресурсы для нормального функционирования.

Основные тенденции развития государственной политики, а также противоречия общества и государства были непосредственно связаны с вопросом о землевладении и крестьянском сословии. МЕХАНИЗМ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ СОСЛОВНОГО СТРОЯ Механизм функционирования сословного строя имел в России большую специфику по сравнению со странами Западной Европы... .

Образование централизованного государства с центром в г.Москве: причины, этапы, особенности. Гос. деятельность первых московских князей. Дмитрий Донской и историческое значение Куликовской битвы.

Во второй половине XIV в. в северо-восточной Руси усилилась тенденция к объединению земель. Центром объединения стало Московское княжество, выделившееся из Владимиро-Суздальского в XII в. Причины.

Роль объединяющих факторов сыграли: ослабление и распад Золотой Орды, развитие экономических связей и торговли, образование новых городов и укрепление социального слоя дворянства. В Московском княжестве развивалась система поместных отношений: дворяне получали землю от великого князя за службу и на срок службы. Это ставило их в зависимость от князя и укрепляло его власть. Также причиной объединения стала борьба за национальную независимость .

Особенности образования Русского централизованного государств :

Говоря о "централизации" следует иметь в виду два процесса: объединение русских земель вокруг нового центра — Москвы и создание централизованного государственного аппарата, новой структуры власти в Московском государстве.

- государство сложилось на северо-восточных и северо-западных землях бывшей Киевской Руси; С XIII в. московские князья и церковь начинают осуществлять широкую колонизацию заволжских территорий, образуются новые монастыри, крепости и города, происходит покорение местного населения.

- образование государства проходило в очень короткие срок, что было связано с наличием внешней опасности в лице Золотой Орды; внутренняя структура государства была непрочной; государство в любой момент могло распасться на отдельные княжества;

создание государства проходило на феодальной основе; в России начало формироваться феодальное общество: крепостное право, сословность и т.д.; в Западной Европе образование государств проходило на капиталистической основе, и там начало формироваться буржуазное общество.

Особенности процесса государственной централизаци и сводились к следующему: византийское и восточное влияние обусловили сильные деспотические тенденции в структуре и политике власти; основной опорой самодержавной власти стал не союз городов с дворянством, а поместное дворянство; централизация сопровождалась закрепощением крестьянства и усилением сословной дифференциации.

Образование Русского централизованного государства проходило в несколько этапов:

Этап 1 . Возвышение Москвы (конец XIII - начало XIV вв.). К концу XIII в. старые города Ростов, Суздаль, Владимир теряют былое значение. Возвышаются новые города Москва и Тверь.

Возвышение Твери началось после смерти Александра Невского (1263 г.). В течение последних десятилетий XIII в. Тверь выступает в роли политического центра и организатора борьбы против Литвы и татар и пытался подчинить важнейшие политические центры: Новгород, Кострому, Переяславль, Нижний Новгород. Но это стремление натолкнулось на сильное сопротивление других княжеств, и прежде всего Москвы.

Начало возвышения Москвы связано с именем младшего сына Александра Невского - Даниила (1276 - 1303 гг.). Даниилу в удел досталось небольшое селение Москва. За три года территория владения Даниила увеличилась в три раза: к Москве присоединились Коломна и Переяславль. Москва стала княжеством.

Его сын Юрий (1303 - 1325 гг.). вступил с тверским князем в борьбу за владимирский престол. Началось долгое и упорное противоборство за титул великого князя. Брат Юрия Иван Данилович по прозвищу Калита в 1327 г. в Твери Иван Калита пошёл на Тверь с войском и подавил восстание. В благодарность в 1327 г. татары отдали ему ярлык на Великое княжение.

Этап 2 . Москва - центр борьбы с монголо-татарами (вторая половина ХIV - первая половина ХV вв.). Усиление Москвы продолжалось при детях Ивана Калиты - Симеоне Гордом (1340-1353 гг.) и Иване II Красном (1353-1359 гг.). При правлении князя Дмитрия Донского 8 сентября 1380 г. состоялась Куликовская битва. Татарское войско хана Мамая было разгромлено.

Этап 3 . Завершение образования Русского централизованного государства (конец ХУ - начало ХVI вв.). Объединение русских земель завершилось при правнуке Дмитрия Донского Иване III (1462 - 1505 гг.) и Василии III (1505 - 1533 гг.). Иван III присоединил к Москве весь Северо-Восток Руси: в 1463 г. - Ярославское княжество, в 1474 г. - Ростовское. После нескольких походов в 1478 г. окончательно была ликвидирована самостоятельность Новгорода.

При Иване III произошло одно из важнейших событий русской истории - было сброшено монголо-татарское иго (в 1480 г. после стояния на реке Угре).

Деятельность Ивана III «Великого» и Василия III. Свержение монголо-татарского ига. Формирование национально-государственной идеологии и символики национального государства.

В сложившихся условиях феодальной раздробленности Новгородская, Псковская, Тверская, Рязанская, Нижегородская земли стали объективно тяготеть к воссоединению в единое государство. Вместе с тем продолжали сохраняться и центробежные тенденции, обусловленные сепаратизмом местных князей. Именно поэтому московскому князю Дмитрию Ивановичу (Донскому), пришлось вести упорную борьбу с князьями. Борясь с сепаратизмом князей, Дмитрий Иванович подчинил наиболее сильные княжества (Тверское и Рязанское) власти московского князя . Тем самым была окончательно закреплена руководящая роль Москвы в объединении русских земель.

Княжение Дмитрия Донского оставило глубокий след в русской истории.

В числе важных итогов его деятельности можно назвать следующие:

- закрепление за Москвой статуса национальной столицы, а за московскими князьями — великого княжения на Руси;

- сохранение в целости вотчинных владений, перешедших к Дмитрию Ивановичу от его предков; укрепление обороноспособности Руси в результате борьбы с иноземными захватчиками, особенно с ордынцами;

- введение чеканки серебряной монеты ранее, чем в других феодальных центрах Руси;

- экономическая поддержка городского торгово-ремесленного населения.

Благодаря успешной деятельности Дмитрия продолжается дальнейшее усиление Московского княжества. Страх перед иноземным порабощением, стремление к сохранению и поддержанию государственного порядка делали желанной твердую власть, так что в конечном итоге феодальная война способствовала усилению великокняжеской власти. Объединительную политику великих князей поддерживали самые различные социальные слои русского общества, поскольку важным фактором процесса объединения княжеств была всенародная борьба за национальную независимость и свержение ордынского ига, за самостоятельную и сильную государственность, способную обеспечить народу защиту.

Объективно процесс политического объединения русских земель начался на Руси с территориального роста и политического усиления отдельных княжеств. В начавшейся между ними борьбе за политическое преобладание выявлялся общерусский политический центр, возглавивший борьбу за объединение разрозненных русских земель в единое государство и за свержение золотоордынского ига. Победителем в этой борьбе вышло Московское княжество, столица которого — Москва — в княжение Дмитрия Донского стала общепризнанным политическим и национальным центром формировавшегося Русского государства. Объединению русских земель способствовала и православная церковь.

Она поддерживала гибкую политику вынужденного союза с Золотой Ордой Александра Невского, вдохновляла Дмитрия Донского на Мамаево побоище; во время феодальной войны открыто выступала против отжившей политики удельных князей за укрепление власти великого князя московского. Союз церкви с московскими князьями еще более упрочился в период изживания феодальной раздробленности.

В конце XV — начале XVI в. более чем двухвековая борьба русского народа за свое государственное единство и национальную независимость завершилась объединением русских земель вокруг Москвы в единое государство. Основную территорию Русского государства, сложившегося в конце XV в., составили Владимиро-Суздальская, Новгородско-Псковская, Смоленская и Муромо-Рязанская земли, а также часть земель Черниговского княжества. Территориальным ядром формирования русской народности и Русского государства была Владимиро-Суздальская земля.

Объединенное вокруг Москвы государство представляло собой качественно новый этап развития государственности. В 1462 г. на московский престол вступил Иван III Васильевич. К этому времени ему исполнилось 22 года, и он был уже вполне сложившимся человеком и правителем. Его восшествие на московский трон произошло по завещанию Василия II. При этом не потребовалось никакого одобрения Орды. Это говорило уже о большой независимости Руси от Орды. Но существовала еще уплата дани. Она являлась прочной нитью, связывающей Русь с Ордой. Большинство русских земель уже вошло в состав Московского государства. Но независимыми оставались еще Новгород, Тверь, Рязанское княжество, Псков. После смерти отца Иван III продолжал его дело.

Во-первых , он постарался обезопасить Русь от постоянного натиска татар. Уже в первые годы своего княжения Иван III показал, что Москва будет продолжать борьбу за свою свободу и независимость от татарских ханств. Во-вторых, как и при отце, Ивану III пришлось улаживать отношения в своей семье. Любое обострение отношений с братьями грозило новой войной. Поэтому Иван III оставил за ними их уделы. В-третьих , Иван III энергично продолжал политику подчинения Москве независимых русских земель. В январе 1478 г. Иван III торжественно въехал в «свою отчину» — Новгород. Великокняжеские наместники взяли власть в городе. Наиболее упорные противники Москвы были арестованы и отправлены в заточение. Месяц провел Иван III в некогда независимой Новгородской республике, устанавливая московские порядки.

Освобождение от ордынского ига

В 1478 г. Иван III прекратил уплату дани Орде. В который раз пыталась Русь освободиться от этого унизительного порядка. И вот теперь Иван III после победы над Новгородом снова предпринял решительный шаг. Этого требовала и международная обстановка. После падения Константинополя Русь оставалась самым крупным православным государством в тогдашней Европе, и теперь на Москву весь православный люд смотрел как на свою надежду и опору. К тому же к этому времени Иван III после смерти первой жены — тверской княжны взял себе в жены племянницу последнего византийского императора.

В этих условиях Иван III и разорвал отношения с Ордой. Это означало войну. Орда решила примерно наказать Русь и вернуть ее в подневольное ярмо. Владыка Большой Орды хан Ахмат вел на Русь более ста тысяч воинов. Он договорился о союзных действиях с Литвой. Но ответные дипломатические шаги предпринял и Иван III. Он использовал вражду между Крымским ханством и Ахматом и вступил в союзные отношения с Крымом не только против Орды, но и против Литвы. 8 октября 1480 г. татары предприняли попытки форсировать Угру и обрушиться на русский лагерь. Но повсюду русские полки давали им отпор: велась интенсивная стрельба из пушек, пищалей, луков.

Это было первое применение русскими огнестрельного оружия в полевых условиях. Ордынское войско понесло большие потери и отступило. В это время Иван III спешно выехал в Москву в связи с мятежом его братьев, которые упрекали его в слишком самовластных действиях. Кое-кто из московских политиков уговаривал Ивана III пойти на мировую с Ахматом. Иван колебался: риск был велик. Но тут выступили рядовые горожане-москвичи, призывая князя вернуться к войску. Непреклонность в борьбе с Ордой проявили и высокие церковные деятели. Иван III быстро уладил отношения с братьями, пообещав увеличить им их уделы, и вскоре их войска появились на Угре. Туда же прибыл и великий князь. Выбор был сделан: борьба не жизнь, а на смерть.

Начинались холода. А два войска стояли друг против друга на противоположных берегах реки. Наступил декабрь, Уфа покрылась льдом. Ахмат пытался начать с Иваном III переговоры и возвратить Русь к прежней зависимости. Но Иван III, не отказываясь от переговоров, тянул время, усиливал армию, ждал больших холодов. И тут Ахмат не выдержал и дал приказ отступать. Скоро отход татар превратился в бегство. Союзник же Ивана III крымский хан Менгли-Гирей нанес удар по литовским владениям.

Так называемоестояние на Угре имело огромное значение в истории России. После этого противоборства Русь окончательно освободилась от последних следов ордынского гнета. Московское великое княжество стало полностью независимым, суверенным государством.

Укрепление централизованного государства при Иване IV «Грозном». Реформы «Избранной Рады». Становление сословно-представительной монархии. Восточная внешняя политика Ивана IV.

К концу 1540-х годов при молодом правителе Иване IV сформировался кружок деятелей, которым он доверял ведение дел в государстве. Позднее новое правительство Андрей Курбский назвал «Избранной радой». Наиболее известными ее членами были Адашев Алексей Федорович, духовник Сильвестр, Висковатый Иван Михайлович – глава Посольского приказа, и несколько других знатных князей.

Реформы Избранной рады

Первыми шагами на пути к реформам были совещания дворян и воевод. В 1549 году состоялось Февральское совещание, которое и стало первым Земским собором. Основной из политических стратегий Избранной рады являлась централизация Российского государства по цивилизационной модели Запада. Смена стратегии требовала проведения комплекса реформ. Реформы Избранной рады имели антибоярскую направленность. Она опиралась на помещиков, дворян, посадских людей, а значит, и выражала исключительно их интересы. Избранная рада, реформы которой пришлись на 1549-1560 гг., реализовывала преобразования во всех сферах жизни общества. Изменения затронули административную, церковную, правовую, финансово-налоговую и другие системы.

Реформы Избранной рады в правовой и административной системах

По решению «Собора примирения» 1549 года готовился новый свод законов. Исправленный Судебник был учрежден в 1550 году. Отношения между феодалами и крестьянами не из енились, сохранились прежние нормы и законы. В то же время несколько ограничилась власть кормленщиков на местах, ускорился процесс формирования приказов. Приказы – это первые функциональные органы управления, заведовавшие отдельными областями государственных дел (иначе их называли палатами, дворами и т.д.). Наиболее известными были Челобитный, Стрелецкий, Посольский и другие приказы. В это же время осуществлялась централизация местного самоуправления. Наместничьи управления были заменены выборной администрацией. Эти и другие нововведения усиливали позиции дворян в обществе, объединяли провинциальное дворянство в служилые города.

Реформа армии

В середине 50-х годов XVI века принято «Уложение о службе». Был установлен строгий порядок несения службы. Все землевладельцы, вне зависимости от размеров своих владений, становились людьми служилыми. Правительство Алексея Адашева организовало стрелецкое войско и сформировало отряд стрельцов для охраны царя. По результатам военных реформ у десятков тысяч воинов появилось вооружение, экипировка и продовольствие.

Церковные реформы Избранной рады

В 1551 году был принят Стоглав, в котором было опубликовано сто глав-статей по ответам Ивана Грозного о строении церкви. Стоглав укреплял общую дисциплину в церкви, регламентировал жизнь. Царь намеревался конфисковать у церкви земли, но Избранной радой эти намерения одобрены не были. Церковь всячески стремилась укрепить свой авторитет, неуклонно падающий в глазах народа.

Реформы Избранной рады в финансовой системе

Никакие административные реформы не могли быть осуществлены без перестройки налоговой системы. В 1550 году проведена перепись всего населения. Подворное налогообложение было заменено на поземельное. На центральной территории вводилась налоговая единица под названием «большая соха», ее величина варьировалась в зависимости от положения землевладельцев. Уплата налогов населением приобретала все более централизованный характер. «Кормленческий доход» был заменен на общегосударственный «кормленческий откуп».

В целом реформы Избранной рады при Иване Грозном были неоднозначными. Они носили компромиссный характер. Реформы способствовали укреплению власти и улучшению положения дворянства. Реализация их была прервана по причине отставки Избранной рады в 1560 г.

Укрепление централизованного государства при Иване IV «Грозном». Опричнина: сущность, ее цели и методы их достижения, последствия. История страны после опричнины. Ливонская война.

Детство Ивана IV прошло в период «боярского правления» заговоров в верхах, городских восстаний, что расшатывало государственную власть и ослабляло государство перед внешней угрозой. Будущий царь отличался умом, образованностью, железной хваткой, в то же время нравственной испорченностью и нервным темпераментом.

В 1547 г. торжественно венчался на царство и официально принял титул царя, В окружении Ивана IV сложилась Избранная еда - «правительственный кружок» советников — дворянин Адашев, князь Курбский, митрополит Макарий, священник Сильвестр, царица Анастасия, которые и разработали основные реформы.

Политика Ивана IV прошла в два этапа:

1-й — реформы 50-х годов усилили самодержавную власть, ограниченную сословно-представительными учреждениями в центре и на местах (Земский собор, приказы):

2- й — реформа 60-х годов, способствовавшая усилению абсолютной монархической власти.

Новый Судебник был расширен и систематизирован. Был подтвержден переход крестьян в Юрьев день, но увеличено «пожилое» (плата феодалу при переходе). Юридическое положение крестьян приближалось к статусу холопа (раба). Ужесточились наказания. Впервые вводились наказания для бояр и дьяков-взяточников, ограничивались права наместников волостей, были созданы отраслевые органы центрального управления — приказы (посольский, ямской, разбойный и т.д.). Принятие Судебника положило начало ряду реформ:

1556 г., «Уложение о службе» — завершает формирование русской армии. Конное ополчение дворян составляло основу армии; для решения важных государственных вопросов возникает высший государственный орган — Земский собор, в котором участвовали бояре, духовенство, дворяне, купечество; вместо наместников появляются земские старосты, выбираемые из зажиточных посадских юдей и крестьян; проведена церковная реформа - унифицирована служба, церковные обряды, меры для усиления авторитета церкви, канонизация святых для объединения русского народа.

Реформы первого периода укрепили государственную власть и повысили авторитет и роль царя. Однако Иван IV стремился к немедленным результатам, Избранная Рада же проводила реформы постепенно, рассчитывая на длительный период. Быстрое движение к централизации были возможно лишь при помощи террора. Избранная Рада была против этого. Падение Избранной Рады стало прологом к опричнине.

В декабре 1564 г царь с семьей покидает Москву, забрав все церковные реликвии, и уезжает в Александровскую слободу. По Москве поползли слухи, что царь бросил народ из-за предательства бояр. Условием возвращения: царя стал созыв государственного совета из бояр и духовенства, где он предложил условия, на которых обратно принимал власть. Царь потребовал себе государев надел в центре страны (опричь - часть всей русской земли), который стал называться опричниной, а все остальные земли — земщину. Бояре и дворяне, не записанные в опричнину, лишались своих владений и переселялись в земщину. Было создано государево войско - опричники, которые должны были «вынюхивать» врагов и «выметать» их.

Все это обернулось массовым террором и привело:

1) к массовому бегству крестьян на юг страны, некому было сеять и пахать.

2) к упадку торговли;

3) к проигрышу успешно начавшейся Ливонской войны;

4) к ослаблению южных рубежей. В 1574 г. крымский хан Гирей совершил поход на Москву, поджег ее и потребовал, чтобы царь отказался от Казани и Астрахани.

Все эти последствия заставили Ивана Грозного отказаться от опричнины, но террор не прекращался.

Деятельность Ивана Грозного, с одной стороны, способствовала укреплению русского государства и самодержавия, а с другой стороны, привела к разорению народа и способствовала такому явлению, как смута.

18 «Смутное время»: причины и сущность социально-политического кризиса в России. Б.Годунов. Борьба за власть и социальные движения в годы Смуты.

События рубежа 16-17 вв. получили название «Смутное время». Причины смуты заключились в обострении социальных сословных, финансовых и международных отношений в конце правления Ивана IV и его приемниках. Огромные затраты на Левонскую битву и разорение привели к экономическому кризису. 50% земель не обрабатывалось, а цены выросли в 4 раза. В целях закрепощения крестьян вводились «Заповедные лета» – годы, когда запрещался переход от феодала к феодалу. В 1597 г. принят указ о пятилетнем сыске беглом крестьян. 18 марта 1584 г. во время игры в шахматы умер Иван Грозный. Его старший сын Иван был убит отцом в припадке гнева (1581), младшему сыну Дмитрию было лишь два года.

Вместе со своей матерью, седьмой женой Ивана IV Марией Нагой, он жил в Угличе, отданном ему в удел. На престол вступил средний сын Грозного - двадцатисемилетний Федор Иванович (1584-1598), мягкий по натуре, но не способный к делам правления государством. Личность Федора Ивановича, выросшего в обстановке средневековой жестокости, привлекала внимание многих писателей и художников. "Я царь или не царь", - сакраментальная фраза, вложенная в его уста А.К. Толстым, удачно характеризует Федора Ивановича. Понимая, что престол переходит к блаженному Федору, Иван IV создал при сыне своеобразный регентский совет.

В 1598 г. после смерти бездетного царя Федора Ивановича, Земский собор избирает царем Бориса Годунова. Против царя выступили все слои населения этим воспользовался московский монах Григорий Отрепьев, бежавший в Польшу под видом чудом спасшегося царевича Дмитрия. В 1604 г. он с польским отрядом выступил походом на Москву, Россию. Борис Годунов внезапно умирает и в мае 1605 г. Лже Дмитрий I провозглашается царем, однако он не выполнил обещание данное полякам. Поляки грабили русские земли и в мае 1606 г. в Москве вспыхнула антипольское восстания. Лже Дмитрий I убит, а царем провозгласили Василия Шуйского. ).

Он дал оформленное в виде крестоцеловальной записи (целовал крест) обязательство сохранить привилегии боярства, не отнимать у них вотчин и не судить бояр без участия Боярской думы. Знать теперь пыталась разрешить создавшиеся глубокие внутренние и внешние противоречия с помощью боярского царя. Одним из важнейших дел Шуйского было назначение патриарха. Патриарх Игнатий Грек за поддержку Лжедмитрия I был лишен своего сана. Василию Шуйскому удалось укрепиться в Москве, однако окраины страны продолжали бурлить. Политический конфликт, порожденный борьбой за власть и корону, перерос в социальный. Народ, окончательно потеряв веру в улучшение своего положения, вновь выступил против властей.

Из Польши весной 1608 г. выступил Лже Дмитрий II. В 1610 г. Шуйский был, свергнут, власть захватили бояре («Семи боярщина»), которые сдали Москву полякам и пригласили на престол польского королевича Владислава. Только опираясь на народ, можно было отвоевать и сохранить независимость Русского государства. В 1610 г. патриарх Гермоген призвал к борьбе против захватчиков, за что был арестован. В начале 1611 г. в Рязанской земле было создано первое ополчение, которое возглавил дворянин П. Ляпунов. Ополчение двинулось на Москву, где весной 1611 г. вспыхнуло восстание. Интервенты по совету предателей-бояр подожгли город. Войска дрались на подступах к Кремлю. Здесь в районе Сретенки был тяжело ранен князь Д.М. Пожарский, руководивший передовыми отрядами.

Первое ополчение распалось. К этому времени шведы захватили Новгород, а поляки после многомесячной осады овладели Смоленском. Польский король Сигизмунд III объявил, что сам станет русским царем, а Россия войдет в Речь Посполитую. Осенью 1611 г. посадский староста Нижнего Новгорода Козьма Минин обратился с призывом к русскому народу о создании второго ополчения. С помощью населения других русских городов была создана материальная база освободительной борьбы: народ собрал значительные средства для ведения войны с интервентами. Возглавили ополчение К. Минин и князь Дмитрий Пожарский. Весной 1612 г. ополчение двинулось к Ярославлю. Здесь было создано временное правительство России "Совет всея земли".

Летом 1612 г. со стороны Арбатских ворот войска К. Минина и Д.М. Пожарского подошли к Москве и соединились с остатками первого ополчения. Почти одновременно по Можайской дороге к столице подошел гетман Ходасевич, который двигался на помощь полякам, засевшим в Кремле. В сражении у стен Москвы войско Ходасевича было отброшено. 22 октября 1612 г. на день обретения иконы Казанской богоматери, сопровождавшей ополчение, был взят Китай-город. Через четыре дня сдался польский гарнизон в Кремле. В память об освобождении Москвы от интервентов на Красной площади на средства Д.М. Пожарского был возведен храм в честь иконы Казанской богоматери. Победа была одержана в результате героических усилий русского народа.

Польско-шведская интервенция в России в нач. XVII в. I и II Ополчения. К. Минин и Д. Пожарский.

Начало 17 в. ознаменовалось всеобщим политическим кризисом, обострились социальные противоречия. Правлением Бориса Годунова были недовольны все слои общества. Воспользовавшись ослаблением государственности, Речь Посполитая и Швеция предприняли попытку захвата российских земель и включения ее в сферу влияния католической церкви.

В 1601 г. появился человек, выдававший себя за чудом спасшегося царевича Дмитрия. Им оказался беглый монах, дьякон-расстрига Чудова Монастыря Григорий Отрепьев. Предлогом для начала интервенции послужило появление Лжедмитрия в 1601-1602 гг. в польских владениях на Украине, где он заявил о своих претензиях на царский трон на Руси. В Польше Лжедмитрий обратился за помощью к польской шляхте и королю Сигизмунду III. Для сближения с польской верхушкой Лжедмитрий принял католичество и обещал в случае успеха сделать эту религию государственной на Руси, а также отдать Польше западные российские земли.

В октябре 1604 г. Лжедмитрий вторгся в пределы России. Войско, к которому примкнули беглые крестьяне, казаки, служивые люди, быстро продвинулось к Москве. В апреле 1605 г. умер Борис Годунов, и его ратники перешли на сторону претендента. Федор, 16-летний сын Годунова, не смог удержать власть. Москва перешла на сторону Лжедмитрия. Молодой царь вместе с матерью были убиты, и 20 июня в столицу въехал новый «самодержец».

Лжедмитрий I оказался деятельным и энергичным правителем, однако он не оправдал надежд тех сил, которые привели его на трон, а именно: не отдал полякам окраины России и не обратил русских в католичество. Он вызывал недовольство московских подданных несоблюдением старинных обычаев и обрядов, прошли слухи о его католичестве. В мае 1606 г. в Москве вспыхнуло восстание, Лжедмитрий I был свергнут и убит. В цари на Красной площади «выкрикнули» боярина Василия Шуйского. В 1607 г. в г. Стародубе появился новый самозванец, выдававший себя за царевича Дмитрия.

Он собрал войско из представителей у нетенных низов, казаков, служивых людей и отрядов польских авантюристов. Лжедмитрий II подступил к Москве и расположился лагерем в Тушино (отсюда прозвище «Тушинский вор»). На его сторону перешло большое количество московских бояр и князей.

Весной 1609 г. М.В.Скопин-Шуйский (племянник царя), собрав отряды народного ополчения из Смоленска, Поволжья, Подмосковья, снял 16-тысячную осаду Троице-Сергиевой лавры. Войско Лжедмитрия II было разбито, сам он бежал в Калугу, где был убит.

В феврале 1609 г. Шуйский заключил договор со Швецией. Это дало повод польскому королю, находящемуся в состоянии войны со Швецией, объявить войну России. К Москве двинулось польское войско под командованием гетмана Жолкевского, под селом Клушино оно одержало победу над войсками Шуйского, Царь окончательно потерял доверие подданных и в июле 1610 г. был свергнут с престола. Московское боярство пригласило на трон сына Сигизмунда III - Владислава, и сдало Москву польским войскам.

«Великое разорение» земли Русской вызвало широкий подъем патриотического движения в стране. Зимой 1611 г. в Рязани было образовано первое народное ополчение, которое возглавил Прокопий Ляпунов. В марте ополчение подошло к Москве и начало осаду столицы. Однако раскол между дворянами и крестьянами с казаками не дал возможности добиться победы. Осенью 1611 г. в Нижнем Новгороде земский староста Кузьма Минин организует второе ополчение. Возглавить земскую рать приглашается князь Д.М.Пожарский. В конце августа 1612 г. войско Минина и Пожарского подошло к Москве и начало ее осаду; 27 октября 1612 г. поляки сдались. Благодаря героизму русского народа Москва была освобождена, а Земский собор избрал русским царем Михаила Романова.

В 1617 г. между Россией и Швецией был заключен Столбовский мир. Россия вернула Новгород, но потеряла побережье Финского залива. В 1618 г. было заключено Деулинское перемирие с Польшей, которая получила Смоленскую, Черниговскую и Новгород-Северскую земли. Несмотря на тяжелые последствия шведско-польской интервенции, Россия сохранила самое главное - свою государственность.

Социально-экономическое развитие России в XVII в. Складывание внутреннего рынка. Развитие феодальных отношений. Экономические мероприятия первых Романовых.

Самый важный итог развития сельского хозяйства в первой половине XVII в. состоял в ликвидации последствий Смуты, во время которой появились огромные пространства невозделанной земли, успевшей зарасти лесом. В некоторых уездах пашня сократилась в десятки раз. Восстановительный процесс занял три десятилетия - с 20-х по 50-е гг. XVIIв.
Основная тенденция социально-экономического развития России в XVII в. состояла в дальнейшем укреплении феодально-крепостнических порядков. В дворянской среде постепенно утрачивалась прямая связь между службой и ее земельным вознаграждением: поместья оставались за родом даже в том случае, если его представители прекращали службу.

Расширялись права распоряжения поместьями (мена, передача в качестве приданого). Поместье утрачивает черты условного владения и приближается к вотчине. В XVII в. происходит дальнейший рост феодальной земельной собственности. Новая династия Романовых, укрепляя свое положение, широко использовала раздачу земель дворянам.
Существенное значение для укрепления феодального землевладения имели энергичные меры правительства по предотвращению бегства крестьян. Из-за массового бегства и потерь населения периода Ливонской войны и опричнины центральные районы страны стали запустевать.

Многие помещики разорились, что было невыгодно государству, так как дворянское ополчение по-прежнему оставалось основой войска. Из-за бегства крестьян уменьшалось и поступление податей в казну, так как частновладельческие крестьяне были основными плательщиками податей. Все это привело к усилению закрепостительной политики: был увеличен срок сыска крестьян (в 1637 г. - до 9 лет, 1641 г. - до 10-15 лет). Еще при В. Шуйском крестьянские побеги из разряда гражданских правонарушений переведены в разряд государственных преступлений, следовательно, сыском теперь занимался не сам владелец крестьян, а административно-полицейские органы.

Юридическое оформление системы крепостного права завершило Соборное уложение 1649 г.: сыск беглых крестьян стал бессрочным, устанавливалась наследственность крепостного состояния, жители посадов были прикреплены к тяглым посадским общинам.

Новые явления в экономике России в XVII веке:

- углубление специализации в сел ском хозяйстве (Среднее Поволжье, черноземные земли в районе Орла и Вологды производили товарный хлеб; Верхнее Поволжье было районом товарного скотоводства; в городах, расположенных вокруг Москвы, выращивали огородные культуры; в районе Владимира развивалось скотоводство) и ремесле (центрами металлургии становятся Тульско- Серпуховско-Московский район, район Устюжно-Железнопольской - между Новгородом и Вологдой; на производстве изделий из дерева специализируются Тверь, Калуга, район Нижнего Новгорода; центрами производства текстильных изделий стали Новгород-Псковская земля, Москва, Ярославль; кожаных изделий - Ярославль, Казань, Вологда);

- превращение ремесла в мелкотоварное производство (производство изделий на продажу);

- рост городов (во второй половине XVI в. - 170 городов, в середине XVII в. - 254 города; самым крупным городом была Москва, в которой проживало около 200 тыс. жителей);

- развитие товарно-денежных отношений; распространение денежного оброка в неплодородных землях; появление ярмарок всероссийского значения (Макарьевская близ Нижнего Новгорода, Ирбитская на Урале);

- появление первых мануфактур. Первые мануфактуры - Пушкарский двор, Монетный двор - появились еще в XVI в. В XVII в. в России насчитывалось около 30 мануфактур. Были построены металлургические мануфактуры на Урале и в районе Тулы, кожевенные предприятия - в Ярославле и Казани. Государство оказывало владельцам мануфактур помощь землей, лесом, деньгами. Мануфактуры, основанные при поддержке государства, получили позднее название «посессионных» (от лат. «посессия» - владение);

- формирование рынка рабочей силы. Поскольку в стране не было свободных рабочих рук, государство стало приписывать крестьян к мануфактурам. Приписные крестьяне должны были отрабатывать свои подати на предприятии по определенным расценкам;

- начало складывания всероссийского рынка, укрепление внутренних экономических связей;

- развитие внешней торговли, усиление торговой роли Архангельска и Астрахани. Таким образом, в XVII в. феодально-крепостнический строй оставался господствующим во всех сферах экономики. В то же время значительно выросли мелкотоварное производство и торговля, как форма организации производства распространялась мануфактура, начал формироваться всероссийский рынок, а в сфере торговли начинают накапливаться значительные капиталы.

Политический строй России в XVII в. Внутриполитические и внешнеполитические мероприятия первых Романовых.

К первым Романовым относят Михаила Федоровича (годы правления 1613-1645) и Алексея Михайловича (1645-1676 гг. правления). К этому времени еще добавляют правление царевны Софьи как регентши своих младших братьев Ивана и Петра.

К основным событиям времени первых Романовых относят:

1. Стабилизацию внутренней жизни страны, установления относительного порядка, оформление правового статуса дворянства, Боярской думы, Земских соборов и соответственно укрепление самодержавия;

2. Церковную реформу, расколовшую общество на принявших и не принявших новую трактовку церковного богослужения;

3. Формирование более крупных военно-административных единиц – разрядов в приграничных районах страны;

4. Во внешней политике это был век вхождения Украины в состав России;

5. В культуре и быту – распространение образования, рост выпуска печатных книг, в основном религиозного содержания и учебников.

В первые годы своего правления Михаил по своей молодости, болезненности и душевной мягкости не мог обойтись без помощи и руководства более старших Эту помощь ему оказали родственники со стороны матери – бояре Салтыковы, пока его отец в монашестве Филарет не вернулся из ссылки в Москву. Большинство историков сходятся на том, что Михаил выполнял формальную функцию царя, а фактическими правителями были его родители.

Однако важнейшим фактором его управления стали Земские соборы , которые оказывали значительную моральную поддержку молодому царю. Приехав из Костромы в Москву после своего избрания, Михаил не распустил выборных земских людей, а оставил их при себе. Выборные время от времени менялись, но собор действовал в Москве постоянно в течение 10 лет и помогал царю во всех важных и трудных делах. Личный состав Земского собора был важен своей осведомленностью, знанием дел в стране и ее областях, давал советы по различным отраслям хозяйствования.

На протяжении всего цар твования Михаила Федоровича главной чертой Земских соборов был значительный рост представительства низших сословий. В отличие от времени Ивана Грозного и Бориса Годунова в Земских соборах при Михаиле Федоровиче играли представители дворян и посадского населения. После смерти патриарха Филарета (отца царя) некоторые дворяне предложили преобразовать Земский собор в постоянно действующий парламент. Но это не устраивало самодержавную власть и со временем Земские соборы сначала собирались реже, а затем их деятельность вообще была прекращена.

Одним из последних был созван Земский собор в 1653 г. и принял в российское подданство население Левобережной Украины и Киева. С тех пор власть стала опираться не на представительство населения, а на бюрократию и армию. Но самым последним созывался собор 1683 г., главным вопросом на котором долж