Podíl ve společnosti. sítě:


Paralelogram Vlastnosti paralelogramu
Rovnoběžník je čtyřúhelník, jehož protilehlé strany jsou rovnoběžné v párech.

Vlastnosti:

- V rovnoběžníku jsou opačné strany rovny a protilehlé úhly jsou stejné.

- průsečík diagonálního rovnoběžníku je rozdělen na polovinu.

- Součet čtverců úhlopříčků rovnoběžníků se rovná dvojnásobku součtu čtverců dvou sousedních stran: a je délka strany AB, b je délka strany BC, a - délku úhlopříček; pak

- Pokud lze kružnici vložit do rovnoběžníku, je součet jejích protilehlých stran stejný.

Znaky:

Čtyřstranný ABCD je rovnoběžník, pokud je splněna jedna z následujících podmínek:

1. Opačné strany jsou stejné v párech a rovnoběžné.

2. Opačné úhly se rovnají dvojicím.

3. Diagonály jsou rozděleny na polovinu v místě jejich křižovatky.

4. Součet sousedních úhlů je 180 stupňů.

5. Součet vzdáleností mezi středy protilehlých stran konvexního čtyřúhelníku se rovná jeho polovičnímu obvodu.

6. Součet čtverců diagonálů se rovná součtu čtverců na stranách paralelogramu.

Plocha paralelogramu se rovná součinu jeho základny o výšku.

kde - strana - výšku přenášenou na tuto stranu.

kde a - strany a - úhel mezi stranami a a b.

kde a - diagonální, - ostrý úhel v jejich průsečíku.