II Statistické ukazatele příjmů a výdajů obyvatelstva
I Úkoly statistik životních standardů. Obecné ukazatele životní úrovně obyvatelstva

Statistiky životní úrovně

Statistika populace

Vzdělávací vydání

Natalia Moiseevna Barchenko

Věra Shalayeva

Studijní příručka

Podepsáno k tisku 5. 4. 2010. Formát 60x84 / 16.

Cond. pecs l 3.0.

Obětujte 100 kopií.

Vytištěno z původního rozvržení v laboratoři

provozní tisk Ústavu ekonomiky a podnikání

Ulyanovská státní univerzita

432 000 Ulyanovsk, ul. Federace, 29.

I Úkoly statistik životních standardů. Obecné ukazatele životní úrovně obyvatelstva

II Statistické ukazatele příjmů a výdajů obyvatelstva

III Zůstatek peněžních příjmů a výdajů obyvatelstva

IV Statistická studie úrovní a hranic chudoby

V Ukazatele diferenciace populace podle životní úrovně

V současné době je výpočet a analýza základních ukazatelů životní úrovně důležitá a nezbytná pro charakterizaci stavu hospodářství, pro rozvoj opatření sociální ochrany pro obyvatelstvo, pro mezinárodní srovnání úrovně sociálně-ekonomického rozvoje jednotlivých zemí.

Životní úroveň je komplexní socioekonomická kategorie a představuje úroveň a míru uspokojení potřeb lidí pro materiál, domácí a kulturní služby.

Nejdůležitější úkoly statistik životních standardů jsou:

1. Studium příjmů a výdajů obyvatelstva

2. Charakteristika objemu spotřeby různých výrobků a míry uspokojení potřeb obyvatelstva.

3. Studium diferenciace životní úrovně obyvatelstva v různých skupinách

4. Izolace a charakterizace nízkopříjmových vrstev

5. Identifikace a analýza faktorů ovlivňujících změnu životní úrovně obyvatelstva

Charakterizace životní úrovně se provádí pomocí různých ukazatelů, které ukazují a charakterizují dostupnost a kupní sílu příjmů, nadřazenost jejich distribuce, údaje o osobní spotřebě, demografii.

V poslední době byla vyvinuta a používána skupina generalizovaných ukazatelů životní úrovně (39 indikátorů). Patří sem:

1. HDP na obyvatele

2. Kojenecká úmrtnost

3. Průměrná délka života při narození

4. Úroveň vzdělání obyvatelstva

5. Index měnových příjmů obyvatelstva

6. Poměr indexu měnových příjmů obyvatelstva a indexu spotřebitelských cen

7. Úroveň chudoby obyvatelstva

Existují následující druhy příjmů a výdajů obyvatelstva:

1. Osobní příjmy obyvatelstva. Jedná se o všechny typy peněžních a naturálních příjmů získaných formou odměny za zaměstnání, z osobního dceřiného zemědělství, samostatné výdělečné činnosti atd.


border=0


2. Osobní disponibilní příjem. Jedná se o osobní příjmy mínus daně a povinné platby obyvatelstva.

3. Reálný disponibilní příjem obyvatel (přepočten na základě indexu spotřebitelských cen). Jedná se o osobní disponibilní příjmy upravené podle indexu spotřebitelských cen (osobní příjem dělený indexem spotřebitelských cen)

4. Celkový příjem obyvatelstva. Jedná se o osobní příjmy obyvatelstva plus náklady na bezplatné nebo na preferenční podmínky služeb poskytovaných obyvatelstvu státními nebo neziskovými organizacemi jak v peněžních, tak v naturálních formách

5. Celkové skutečné příjmy obyvatel (celkem). Jsou zjištěny úpravou celkových příjmů k indexu spotřebitelských cen, tj. poměr celkových příjmů k indexu spotřebitelských cen.

Největší podíl (90%) z celkových příjmů je

6. Peněžní příjmy obyvatelstva (mzdy, převody, příjmy z majetku, podnikatelské činnosti atd.)

7. Průměrný peněžní příjem obyvatelstva. Poměr příjmů k počtu obyvatel.

Studie o příjmech domácností umožňuje stanovit potenciální výši jejich výdajů. Za tímto účelem se vypočítají ukazatele spotřeby a výdajů obyvatelstva:

1. Celková míra spotřeby zboží a služeb obyvatelstvem zahrnuje jejich plnou hodnotu, kterou obdrží obyvatelstvo z důvodu příjmu z pracovních sil, příjmů z finančního systému a fondů veřejné spotřeby.

2. Populační spotřeba základních potravin na obyvatele3. Úroveň poskytování obyvatel nepotravinářským zbožím

4. Peněžní náklady obyvatelstva. Jedná se o všechny typy veřejných výdajů souvisejících s vyplácením peněz podnikům, institucím, organizacím

5. Výdaje spotřebitelů. Je to součást hotovostních výdajů zaměřených na pořízení spotřebního zboží a služeb.

Hlavním indikátorem materiálové bezpečnosti domácnosti je jeho peněžní příjem a průměrný příjem na obyvatele, vypočtený jako součást celkového příjmu pro průměrného člena domácnosti bez ohledu na to, zda má nebo nemá příjem.

Pokud jde o jejich obsah, ukazatele příjmů, vypočítané podle výběrových šetření, se poněkud liší od indikátorů odvozených z údajů o salda měnových příjmů a výdajů a systému národních účtů. V peněžních výzkumech zahrnuje hotovostní příjem domácností hotovost, kterou obdrží členové domácnosti ve formě mezd, příjmů z podnikání, důchodů, stipendií, příspěvků, odměn a dalších dodatečných plateb, úroků, dividend, nájemného a jiných příjmů z majetku, fondů z prodeje produktů osobního dceřiného zemědělství a dalších peněžních příjmů.

Pokud jde o jejich obsah, ukazatele příjmů, vypočítané podle výběrových šetření, se poněkud liší od indikátorů odvozených z údajů o salda měnových příjmů a výdajů a systému národních účtů. V peněžních výzkumech zahrnuje hotovostní příjem domácností hotovost, kterou obdrží členové domácnosti ve formě mezd, příjmů z podnikání, důchodů, stipendií, příspěvků, odměn a dalších dodatečných plateb, úroků, dividend, nájemného a jiných příjmů z majetku, fondů z prodeje produktů osobního dceřiného zemědělství a dalších peněžních příjmů.

Na základě výběrových šetření je stanoven objem a složení hrubého příjmu domácností. Hrubý příjem zahrnuje hotovostní výnosy, náklady na konzumované potraviny, produkované v osobním dceřiném zemědělství nebo získané z jiných zdrojů (pomoc od příbuzných), náklady na granty a dávky poskytované v naturáliích. Na rozdíl od bilance peněžních příjmů a výdajů obyvatelstva, příjmy domácností při průzkumu rozpočtu nezahrnují některé příjmy související se změnami složení finančních aktiv domácností (příjmy z bankovních účtů, příjmy z prodeje akcií a ostatních cenných papírů, tržby z prodeje cizí měna) nebo jejich finanční závazky (přijaté nebo splacené půjčky, půjčky).

Pro přehlednost je zobrazování změn v reálných příjmech také používáno jako ukazatel jejich kupní síly, který je charakterizován počtem zboží (každý zvlášť), které lze zakoupit za součet průměrných disponibilních peněz na jednoho obyvatele nebo celkových příjmů zjištěných domácností za nákupní ceny.

,

kde PS je kupní síla průměrného peněžního příjmu obyvatelstva jako celku nebo samostatné skupiny vypočtené ve formě komoditního ekvivalentu (pro konkrétní produkt nebo službu) nebo číslo konkrétní skupiny zboží a služeb.

D - hodnota průměrného peněžního příjmu obyvatelstva jako celku nebo samostatné skupiny.

P - průměrná cena zboží (služeb) nebo cena určité položky zboží a služeb.

Podle Čeljabinského regionálního statistického výboru by tedy průměrný peněžní příjem na obyvatele v roce 2002 mohl být zakoupen za průměrné nákupní ceny z počtu potravinových produktů v kg:

hovězí maso - 46;

živočišný olej - 40;

mléko, litry - 233;

vejce, kusy - 1320;

pšeničný chléb - 225

Mezi ukazatele výdajů a spotřeby obyvatelstva v rámci systému sociálních ukazatelů života obyvatelstva patří: objem a složení peněžních výdajů obyvatelstva, úroveň a struktura skutečných spotřebních výdajů domácností, průměrná spotřeba základních potravin na obyvatele, velikost, struktura a dynamika životního minima (minimální spotřebitelský rozpočet).

Peněžní výdaje domácností jsou součtem skutečných výdajů členů domácnosti v průběhu období průzkumu a zahrnují výdaje spotřebitelů a výdaje, které se netýkají spotřeby.

Výdaje na hotovost nezahrnují výši investic, náklady na nákup cizí měny, cenné papíry a částky uložené na bankovních účtech.

Část výdajů na hotovost domácností jsou spotřebitelské výdaje, které směřují k nákupu spotřebního zboží a služeb bez ohledu na to, zda byly zcela nebo částečně zaplaceny během účetního období průzkumu a zda byly určeny ke spotřebě v sledované domácnosti.

Ve složení domácností spotřebitelských výdajů jsou přiděleny:

- náklady na nákup jídla pro domácí jídlo, alkoholické nápoje;

- náklady na stravování;

- náklady na nákup nepotravinářských předmětů;

- náklady na nákup alkoholických nápojů;

- výdaje na platby za služby.

Nezahrnují nákup šperků, platby za materiály a výstavbu a generální opravy obytných nebo technických místností.

Také při studiu domácností je důležitý takový ukazatel jako výdaje na konečnou spotřebu, tvořený spotřebitelskými výdaji a věcnou hodnotou dotací a výhod. Výdaje na konečnou spotřebu nezahrnují náklady na potraviny, pokud nebyly zakoupeny ke spotřebě v rámci sledované domácnosti.

V rozpočtu domácností představují náklady na potraviny téměř polovinu všech výdajů a jejich podíl se postupně zvyšuje. Analytici považují absolutní hodnotu výdajů na stravu v průměru za člena domácnosti a jejich podíl na složení spotřebitelských výdajů jako nejdůležitější ukazatele životní úrovně obyvatelstva.

; Datum přidání: 2013-12-31 ; ; Zobrazení: 4247 ; Obsahuje publikovaný materiál autorská práva? |. | | Ochrana osobních údajů OBJEDNAT PRÁCI


Nenašli jste, co jste hledali? Vyhledávání pomocí:

Nejlepší slova: Předání zasedání a ochrana diplomu - strašná nespavost, která se pak zdá být strašným snem. 7766 - |. | 6438 - nebo přečíst všechny ...

Viz též:

border=0
2019 @ edudoc.site

Generování stránky: 0.004 s.